Lidmaatschap en abonnementen

Het lidmaatschap bij VOS/ABB staat open voor schoolbesturen in het openbaar en/of algemeen toegankelijk onderwijs die de doelstelling van de vereniging VOS/ABB onderschrijven. Een schoolbestuur wordt lid voor alle scholen die onder zijn bevoegd gezag vallen. De statuten uit 2009 en de statutenwijziging uit 2010 kunt u downloaden.

Aanmelden

U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier ingevuld op te sturen naar VOS/ABB Ledenadministratie, Postbus 162, 3440 AD Woerden.

Andere aansluitingsmogelijkheden

Voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten die de schoolbestuurlijke taken op afstand hebben gezet, administratiekantoren en orthopedagogisch-didactische centra (OPDC’s) kent VOS/ABB aparte aansluitingsmogelijkheden. Hieraan is geen stemrecht verbonden.

Voor meer informatie over de aansluitingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met de VOS/ABB-Ledenadministratie: 0348-405200, welkom@vosabb.nl.

Contributie

De lidmaatschapscontributie voor schoolbesturen voor het jaar 2019 is vastgesteld op 2,64 euro per leerling per jaar. Dit tarief geldt zowel voor het primair als voor het voortgezet onderwijs. Hiermee is VOS/ABB de goedkoopste belangenbehartiger in het funderend onderwijs.

Samenwerkingsverbanden die zich bij VOS/ABB aansluiten, betalen 1599,75 euro per jaar. Het tarief van het gemeentelidmaatschap bedraagt 1065,75 euro per jaar. Pabo’s kunnen zich bij VOS/ABB aansluiten voor 532,90 euro per jaar.

De lidmaatschapstarieven zijn btw-vrij.

Voor meer informatie over de lidmaatschapstarieven kunt u contact opnemen met de VOS/ABB-Ledenadministratie: 0348-405200, welkom@vosabb.nl.

Ledenvoordelen

Leden van VOS/ABB kunnen gebruikmaken van de diverse VOS/ABB-ledenvoordelen. De besparingen die daarmee worden gerealiseerd, zijn vaak groter dan de lidmaatschapsbijdrage.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 oktober schriftelijk te gebeuren. Nodig is een besluit van het bevoegd gezag. Mits bijtijds opgezegd, eindigt het lidmaatschap op 31 december van het jaar waarin is opgezegd.

Let op: na beëindiging van het VOS/ABB-lidmaatschap is het niet meer mogelijk om advies te krijgen van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB en kunt u ook geen gebruik meer maken van het besloten ledengedeelte van www.vosabb.nl (onder andere rekeninstrumenten en toelichtingen van de Onderwijsjuristen). Het is dan ook niet meer mogelijk om gratis deel te nemen aan de diverse bijeenkomsten die VOS/ABB organiseert.
Als u het VOS/ABB-lidmaatschap opzegt, vervalt tevens de mogelijkheid om aanspraak maken op ledenvoordelen. Daardoor kan uw organisatie veel geld mislopen!

Melding bestuursfusie / bestuursoverdracht

Gaat uw bestuur fuseren met een ander bestuur, verhuizen of anderszins veranderen van status? Wilt u dan zo vriendelijk zijn de Ledenadministratie van VOS/ABB hiervan op de hoogte te stellen? Dat geldt voor adreswijzigingen en alle andere mutaties, zoals nieuwe bestuurders, die van belang zijn voor het lidmaatschap van VOS/ABB.

U kunt uw mutaties mailen aan welkom@vosabb.nl.