Leerlingenvervoer bijzonder onderwijs zelf betalen!

Gemeenten mogen geen onderscheid maken tussen de bekostiging van leerlingenvervoer naar openbaar of bijzonder onderwijs. Dit antwoord van minister Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen van de ChristenUnie benadrukt de noodzaak tot modernisering van de wet. Ouders die bewust voor bijzonder onderwijs op afstand kiezen, kunnen immers zonder betaald vervoer dicht bij huis terecht in het openbaar onderwijs! Lees verder

In de zomervakantie werd duidelijk dat veel gemeenten bezuinigen op het leerlingenvervoer. VOS/ABB vindt het in dit kader raadzaam om de wet zo aan te passen, dat ouders die bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand, geen recht meer hebben op een vergoeding voor leerlingenvervoer.

VOS/ABB staat hiermee achter een motie van de gemeenteraad van Gaasterlân-Sleat in Friesland, die wil dat meer gemeenten de motie steunen om een wetswijziging mogelijk te maken. Nu is uitvoering van de motie (nog) niet mogelijk.

Keuze eerbiedigen
Minister Van Bijsterveldt baseert zich in haar antwoorden op Kamervragen van de ChristenUnie op de bepaling in de wet dat gemeenten bij het leerlingenvervoer geen onderscheid mogen maken tussen openbaar en bijzonder onderwijs. ‘Tevens is voorgeschreven dat de regeling de op godsdienst of levensbeschouwing van de ouders berustende keuze van een school eerbiedigt’, aldus de minister.

Het antwoord van de CDA-minister benadrukt de noodzaak van een modernisering van de regeling. Het is een achterhaald principe dat ouders van kinderen die bewust kiezen voor een bijzondere school op afstand, recht hebben op een financiële vergoeding voor het vervoer van hun kind(eren). Zij kunnen immers ook dicht bij huis terecht op de openbare school, die op basis van wederzijds respect aandacht besteedt aan godsdienst en levensbeschouwing.

VOS/ABB wil er geen misverstand over laten bestaan de keuze van deze ouders te eerbiedigen, maar het is niet meer van deze tijd dat de belastingbetaler hiervoor opdraait.

Zorgleerlingen
VOS/ABB benadrukt dat de vergoeding voor leerlingenvervoer onverkort moet blijven bestaan voor ouders van kinderen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan extra zorg en daarom niet een school in hun eigen woonomgeving kunnen kiezen. Als deze kinderen niet meer naar de school kunnen die zij nodig hebben, wordt de toegankelijkheid van het funderend onderwijs aangetast.

Uit antwoorden van de minister op Kamervragen van de SP blijkt duidelijk dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om voor deze leerlingen passend vervoer te regelen. Als zij dat niet doen, handelen zij in strijd met de wet. 

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.

Informatie: Anna Schipper, 0606-30056066, aschipper@vosabb.nl