Leerplankader burgerschapsvorming

In de zomer van 2005 heeft minister van der Hoeven aan de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) gevraagd om een leerplankader burgerschapsvorming te ontwikkelen voor primair en voortgezet onderwijs. Lees verder

In haar toespraak bij het in ontvangstnemen van de visienota ‘Een basis voor burgerschap‘ van de SLO op 28 maart 2006 gaf de minister aan dat het ‘bevorderen van actief burgerschap en

sociale integratie’ een plaats in de diverse wetten heeft gekregen als algemeen beginsel. “Enerzijds als erkenning en waardering

van de belangrijke rol die het onderwijs heeft in deze samenleving, anderzijds

ook om erop toe te zien dat scholen zich voldoende inzetten om aan deze

doelstellingen te voldoen.”
Scholen bepalen zelf hoe zij vorm geven aan dit algemeen beginsel. De richting wordt echter wel aangegeven in de vorm van kerndoelen.

In de visienota worden de begrippen actief burgerschap en sociale integratie

nader omschreven, op basis van een analyse van nationaal en internationaal onderwijsbeleid.
Het

resultaat is een leerplankader voor burgerschapsvorming in het funderend onderwijs.

De keuze voor deze leeftijdsgroepen is

gerelateerd aan de wetsvoorstellen, die zich richten op zowel het primair als

voortgezet onderwijs. Aan de orde komen:

  • een verdere uitdieping van centrale begrippen;
  • de ruimte die scholen hebben om de eigen identiteit van de school naar voren te laten komen;
  • een indeling in domeinen;
  • voorbeelden van een samenhangende ordening van inhouden in leerlijnen voor leerlingen in de leeftijd van 8 tot 16 jaar.

Van de visienota is ook een samenvattende meer op de praktijkgerichte brochure verschenen.

SLO werkt nog aan het in kaart brengen van het ‘burgerschapsgehalte’ van de beschikbare leermiddelen.