Leerplichtige legale en illegale leerlingen gelijk

Er wordt in het onderwijs geen onderscheid gemaakt in de reguliere bekostiging van leerplichtige legale en illegale kinderen. Dit blijkt uit de beantwoording van Kamervragen door minister Van der Hoeven. Lees verder

De vragen waren gesteld naar aanleiding van de beleidsreactie van de minister op het rapport van Defence for Children: Tussen recht en realiteit. Toen al gaf de minister aan (zie nieuwsbrief van 8 november 2002) dat elk leerplichtig kind, legaal of niet, recht heeft op onderwijs. Dit recht op onderwijs is gebaseerd op het principe dat jongeren waar ook ter wereld moeten worden toegerust om aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Nederland is hiertoe ook internationale verdragsrechtelijke verplichtingen aangegaan. In de Koppelingswet is zelfs vastgelegd dat illegale kinderen die voor hun 18e jaar een onderwijstraject zijn gestart het recht hebben om dit af te maken.

Scholen en gemeenten hoeven leerplichtige leerlingen niet te vragen naar de verblijfsstatus. Een schoolleider kan dus niet als een opsporingsambtenaar worden ingezet.

Bekostiging

Gemeenten kunnen in het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) binnen de doelen van het Landelijk Beleidskader het daarvoor beschikbare budget ook inzetten voor leerplichtige illegale leerlingen. Indien daarvoor aan de vereiste criteria wordt voldaan kan de gemeente ook aanspraak maken op aanvullende bekostiging voor de leerplichtige illegale kinderen.

Ouderbijdrage

Spreiding

Digitaal dossier

Inmiddels heeft het ministerie op de website van OCenW een beknopt digitaal dossier ingericht met informatie over onderwijs aan illegalen en asielzoekers. Dit is te vinden op het volgende adres: http://www.minocw.nl/asielzoek/index.html.Het voorstel van de onderzoekers om illegale leerlingen meer te spreiden zodat een meer evenwichtige verdeling ontstaat over de scholen wordt beperkt doordat ouders het recht hebben van vrije schoolkeuze en met name de bijzondere scholen de vrijheid hebben om leerlingen te weigeren. Toch voeren sommige gemeenten in overleg met het onderwijsveld een beleid om tot een evenwichtige spreiding te komen van allochtone leerlingen over de verschillende scholen. Op het spreidingsbeleid wordt uitgebreid ingegaan als de Onderwijsraad hierover advies heeft uitgebracht. De minister vindt het niet wenselijk om voor kosten zoals vrijwillige ouderbijdrage, schoolreisjes, overblijven en boekengeld een zogenaamd Onderwijskoppelingsfonds op te zetten, zoals de auteurs van het rapport bepleiten. Dit vindt de minister een aangelegenheid van particulier initiatief waarin geen rol voor de overheid is weggelegd.Illegale leerlingen tellen gezien hun recht op onderwijs gewoon mee voor de reguliere bekostiging. Voor een eventueel aanvullende bekostiging op basis van de gewichtenregeling moet worden voldaan aan de eisen die daarvoor gelden (een combinatie van land van herkomst en verblijfsduur). Indien illegale leerlingen of hun ouders deze informatie niet verstrekken is er alleen recht op de reguliere vergoeding.