Leraren basisscholen ervaren meeste zeggenschap

De invloed van leraren op het beleid van de school, is het grootst in het basisonderwijs. Dat geven leerkrachten zelf aan, zo staat in het eindrapport ‘De zeggenschap van leraren’, dat in opdracht van het ministerie van OCW is opgesteld. Lees verder

In het voortgezet onderwijs geven leraren aan dat ze relatief veel invloed hebben op de manier waarop ze toetsen. Leraren in het middelbaar beroepsonderwijs vinden dat ze erg weinig beleidsinvloed hebben, vooral als het gaat om de invoering van competentiegericht leren. Ook in het hoger beroepsonderwijs wordt de invloed van leraren als gering ervaren. De meeste autonomie onder leraren wordt ervaren in de klas.

Het eindrapport ‘De zeggenschap van leraren’ staat in de rechterkolom van dit bericht.

Klik hier voor een uitgebreider artikel op de website van het ministerie van OCW.

Bijlagen