Leraren Nederlands tegen tussentijdse toets

De sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen dringt er in een brief aan de Tweede Kamer op aan niet akkoord te gaan met de invoering van de verplichte tussentijdse diagnostische toets. VOS/ABB stuurde samen met andere onderwijs- en ook ouderorganisaties onlangs een brief met vergelijkbare inhoud.

In de brief van de sectie Nederlands van de Vereniging van Leraren in Levende Talen wordt erop gewezen dat de Raad van State en de Onderwijsraad het risico zien van ‘teaching to the test’. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW onderkent dat risico ook en legt de verantwoordelijkheid om dit risico te voorkomen bij leraren en scholen. Dit zal er volgens de sectie toe leiden dat leraren nog meer tegen hun eigen professioneel handelen moeten ingaan dan al het geval is als gevolg van de huidige toetscultuur.

Invoering van een diagnostische tussentijdse toets is bovendien overbodig, zo staat in de brief, omdat leraren Nederlands gedurende de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs herhaaldelijk de taalvaardigheid van leerlingen toetsen. ‘Die herhaalde meting door leraren is niet alleen betrouwbaarder, maar vooral ook veel meer valide dan de eenmalige meting van één taalvaardigheid door een centrale cito-toets.’

‘Bovendien maken steeds meer scholen in aanvulling hierop gebruik van volg- en adviessystemen waarin de leesvaardigheid, woordenschat en spellingsvaardigheid van leerlingen landelijk gebenchmarkt worden en gekoppeld worden aan de referentieniveaus taal. Hiermee zijn leraren voldoende toegerust om de hiaten in de taalontwikkeling te diagnosticeren en te remediëren’, aldus de belangenorganisatie.

Het geld dat nu geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van ‘een overbodige centrale toets die het onderwijs mogelijk meer schade dan goeds brengt’, zou volgens Levende Talen beter gebruikt kunnen worden voor de versterking van het examen Nederlands aan het einde van het voortgezet onderwijs door het herinvoeren van schrijfvaardigheid als onderdeel van het centraal examen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl