Lerarentekorten: anders opleiden, werken en organiseren

Het is voor een duurzame aanpak van de lerarentekorten nodig dat opleidingen, schoolbesturen en scholen op andere manieren gaan opleiden, werken en organiseren. Dat benadrukken de onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Onder het kopje ‘Anders opleiden’ schrijven de ministers onder andere dat leraren een beter loopbaanperspectief moeten krijgen om werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. ‘Ook in het onderwijs moet een leven lang leren de norm zijn en daar draagt een intensieve samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen aan bij’, aldus de ministers. Zij denken dat hiermee uitval van leraren kan worden voorkomen.

Ook door het bevoegdhedenstelsel en de opleidingen anders in te richten, kan volgens hen meer worden ingezet op een leven lang leren. Daarbij noemen de ministers een ‘stapelbare bevoegdhedenstructuur’ voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het moet makkelijker worden, zo schrijven ze, ‘om verschillende bevoegdheden met elkaar te combineren, te specialiseren of te verbreden’. Een modulaire inrichting van de lerarenopleidingen moet dit volgens hen mogelijk maken.

Anders werken en organiseren

In de brief staat onder het kopje ‘Anders werken’ dat scholen veel tijd kunnen winnen als zij het onderwijs anders vormgeven. Dit kan er volgens hen toe bijdragen dat leraren meer tijd krijgen voor hun kerntaak, namelijk lesgeven. Als voorbeeld noemen ze de inzet van digitale leermiddelen: ‘De technologie biedt kansen voor leraren om tijd te besparen en zo de werkdruk te verlagen.’ Het blijkt dat leraren die in de les digitale leermiddelen inzetten, per week gemiddeld 4,6 uur minder werken.

Onder het kopje ‘Anders organiseren’ gaan Van Engelshoven en Slob onder meer in op goed personeelsbeleid en het anders inzetten van onderwijspersoneel. ‘Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tegengaan van werkdruk en het zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden’, zo staat in de brief. De ministers merken daarbij op dat niet alle schoolbesturen die mogelijkheden aangrijpen.

Lees meer…