Lijst met plegers seksueel misbruik

Er komt een landelijke referentielijst van vrijwilligers die de gedragsregels ter voorkoming van seksueel misbruik overtreden. Organisaties kunnen deze lijst raadplegen bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers. Dit schrijft minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

De minister presenteert een aantal maatregelen die moeten voorkomen dat kinderen binnen vrijwilligersorganisaties slachtoffer worden van seksueel misbruik of ander ongewenst gedrag. Het blijkt namelijk dat hier binnen vrijwilligers- organisaties verschillend over wordt gedacht.  

Gedragsregels
Er komt één landelijk pakket van gedragsregels, die organisaties kunnen benutten om seksueel misbruik of ander ongewenst gedrag te voorkomen. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligers zal de gedragsregels opstellen. Ook staat erin wat men moet doen, zoals het aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag.   

Protocol
Indien ondanks de maatregelen zich toch een incident voordoet, zal een protocol aangeven hoe te handelen. In dit protocol staat onder meer beschreven waar een kind zich kan melden, wat het bestuur moet doen, dat er aangifteplicht is bij misdrijven tegen de zeden en hoe bij een klacht over ongewenst gedrag hoor en wederhoor is geregeld.   

Referentielijst
Personen die de gedragsregels hebben overtreden en om die reden uit de vereniging zijn gezet, worden op een landelijke referentielijst geplaatst om te voorkomen dat zij bij een andere organisatie aan de slag gaan. De lijst zal ook personen vermelden die geen strafbare feiten hebben gepleegd, maar zich niet aan de gedragsregels hebben gehouden.

Organisaties die de gedragsregels hebben ingevoerd, kunnen deze lijst bij sollicitaties raadplegen. Om gebruik te kunnen maken van deze referentielijst, dient de organisatie een contract te ondertekenen, waarin zij zich verplicht de gedragsregels en het protocol te hanteren.

Het plan voor de referentielijst wordt uitgewerkt en voorgelegd aan het College Bescherming Persoonsgegevens. De brief van minister Hirsch Ballin van Justitie aan de Tweede Kamer staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen