Londo 2009 met 3,9 procent omhoog

De bedragen voor de bekostiging van de materiële exploitatie voor de scholen in het primair onderwijs worden jaarlijks vóór 1 oktober bijgesteld. Dat gebeurt op grond van de ontwikkeling van de materiële overheidsconsumptie. Deze index kent een andere grondslag dan die van de gewone prijsindex en dat leidt soms tot onverwachtse resultaten. Soms valt het lager uit dan verwacht, soms hoger. Voor 2009 is de bijstelling vastgesteld op 3,90 procent. Lees verder

Alle bedragen van de bekostiging van de materiële instandhouding zijn met 3,90 procent verhoogd. Voor twee programma’s van eisen (PvE’s) heeft echter een extra verhoging plaatsgevonden.

Dat betreft in de eerste plaats het programma van eisen Administratie, als onderdeel van het PvE Administratie, Beheer en Bestuur. Het is het gevolg van het niet langer vrijgesteld zijn van de toepassing van de btw-heffing van de diensten die (erkende) administratiekantoren tot nu toe hadden. Die kantoren zullen vanaf 1 januari 2009 dus btw berekenen voor hun diensten. Die extra kosten zijn in de bekostiging verwerkt.

Het gaat in totaal om een bedrag van 8,9 miljoen euro, waardoor het bedrag van administratie met bijna 18 procent extra is verhoogd. Kennelijk gaat het departement ervan uit dat er enkele activiteiten zijn in dit PvE die niet onder deze verhoging vallen. Het leidt tot een extra verhoging van 484,67 euro per school plus 2,83 euro per leerling.

Deze verhoging staat ook los van de vraag of het PvE Administratie momenteel als kostendekkend beschouwd dient te worden. Voor de beantwoording van die vraag zou ook de toekenning van het budget voor Bestuur en Management in de beoordeling betrokken moeten worden.

Medezeggenschap
In de tweede plaats vindt een kleine verhoging plaats van het bedrag per leerling voor de medezeggenschap, omdat een budget van 700.000 euro voor de scholing van personeel in het kader van de medezeggenschap nu aan de scholen wordt uitgekeerd in plaats van aan scholingsinstellingen. Dit leidt tot een extra verhoging van 0,42 euro per leerling.

In het Excelbestand in de rechterkolom staat de specificatie van de bedragen voor de basisschool, de SBO, het samenwerkingsverband WSNS respectievelijk het (V)SO. De weergave hierin komt in belangrijke mate overeen met de weergave in de instrumenten voor de meerjarenbegrotingen.

Toolbox
Nu de bedragen voor de materiële bekostiging zijn gepubliceerd, is het instrument voor de berekening van de baten voor de basisschool en de sbo voor 2009 ook weer gereed gemaakt.

U kunt de instrumenten downloaden uit de Toolbox 2009-2010 uit de map Basisschool respectievelijk speciaal basisonderwijs.

Klik hier voor het instrument in de map Basisschool

Klik hier voor het instrument in de map Speciaal Basisonderwijs

Met het instrument krijgt u op overzichtelijke wijze het complete overzicht van de materiële bekostiging met de nuttige specificatie van de opbouw ervan.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl 

Bijlagen