Londo basisschool 2007 (a)

De programma’s van eisen (pve’s) die voortvloeien uit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) betreffen de pve’s voor de basisschool en het speciaal basisonderwijs (sbo). Nieuw is dat nu ook de materiële bekostiging voor het samenwerkingsverband WSNS wordt vastgesteld. Voor 2007 gaat het om het bedrag van 6,61 euro per leerling. Lees verder

Tot en met 2006 werd het bedrag per leerling, het zogenoemde zorgbedrag, aan de scholen in het basisonderwijs overgemaakt. Het samenwerkingsverband moest het bedrag via de basisscholen zien te krijgen. De rechtstreekse bekostiging spoort nu met de wijze van bekostiging van de personele middelen aan het samenwerkingverband. Het betekent tevens dat daardoor in het pve voor administratie, beheer en bestuur (abb) het bedrag per leerling met dit zorgbedrag is verlaagd.

De indexering voor 2007 bedraagt 1,56%. Dat wordt op een ingewikkelde manier afgeleid uit de ontwikkeling van de materiële overheidsconsumptie voor de jaren 2005, 2006 en 2007 uit de Macro Economische Verkenning 2007. Er is dus geen directe relatie met de inflatie of de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor de tussenschoolse opvang (tso) is een extra ophoging aan de orde van 4,8 miljoen euro, terwijl de voorziene bezuiniging op de leermiddelen, die in 2006 en 2007 zou worden doorgevoerd (afschrijving van acht naar negen jaar), voor 2007 niet wordt geëffectueerd.

Opvallend is dat geen informatie is opgenomen over de specificatie van de afzonderlijke pve’s. Om daarin te voorzien, heeft VOS/ABB op basis van eigen berekeningen daar nadere invulling aan gegeven, in afwachting van de specificatie die alsnog door het ministerie is toegezegd.

In de rechterkolom hiernaast vindt u weer het Londo-berekeningsprogramma. Het betreft het programma met daarin de gedetailleerde cijfers in het werkblad Tabellen en een werkblad met de Toelichting.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen