Londo laat forse tekorten zien

De Londo-bedragen zijn aanmerkelijk lager dan de werkelijke kosten die scholen maken. Dat blijkt uit de evaluatie van vier programma’s van eisen. De evaluaties werden uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Er werd gekeken naar onderhoud, energie, schoonmaak en leer- en hulpmiddelen. Een begeleidingscommissie, waarvan VOS/ABB deel uitmaakte, was nauw bij de evaluaties betrokken. Lees verder

Energie
In de onderzochte periode 2001-2005 steeg de vergoeding van OCW met 12 procent. De kosten van elektriciteit namen echter met 21 procent toe. Dat kwam vooral doordat het aantal computers met 76 procent steeg. Het  gasverbruik werd 3 procent duurder. Deze beperkte stijging hangt samen met de hoge gemiddelde temperatuur.

Onderhoud
Hier lagen de kosten 33 procent hoger dan de huidige normvergoeding. De gemiddelde onderhoudskosten bedragen 16,55 euro per vierkante meter bruto vloeroppervlakte (bvo). De belangrijkste oorzaak van de stijging is de toegenomen oppervlakte per groep. De onderzoekers stellen voor om zowel de vaste voet als het bedrag per genormeerde vierkante meter bvo te verhogen.

Schoonmaak
In de onderzoeksperiode gingen de feitelijke schoonmaakkosten met 2,18 % meer omhoog dan de londo-vergoeding.Ook hier geldt dus dat de scholen tekort komen aan de rijksvergoeding. Ook is gekeken naar de belevingswaarde van de gebruikers van de gebouwen. Opvallend is dat deze waarde positief is, maar dat de scholen gemiddeld 35 procent onder de landelijke kwaliteitsnormen scoren.

Leer- en hulpmiddelen
Hier zijn de kosten de afgelopen jaren toegenomen met 29 procent. Ten opzichte van de prijscompensatie betekent dit dat de londovergoeding ongeveer 14 procent achterbleef op de werkelijke kosten. De toename heeft te maken met duurdere methodes en het grotere noodzakelijke leerpakket. Een andere belangrijke factor is het toenemend aantal toetsen voor de leerlingvolgsystemen.

De rapporten zullen worden betrokken bij de totstandkoming van de londonormen voor 2007. Wettelijk gezien dient de minister de nieuwe normen voor 1 januari te publiceren. Voor VOS/ABB staat vast dat de bekostiging van de scholen omhoog zal moeten, conform de uitkomsten van de evaluaties.

De rapporten staan in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl

Bijlagen