Lumpsumbedragen voor 2007/08

De bedragen voor de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs voor het schooljaar 2007-2008 zijn in juli op een enkel punt iets bijgesteld. De publicatie van Cfi is in de aanduiding nogal verwarrend door de verwijzing naar 06-07 maar het betreft ook 07-08. Hieronder een overzicht van de aanpassingen. Lees verder

De aanpassingen betreffen vooral:
a.    De toevoeging van het bedrag van 4.600 euro van het Convenant schoolleiding kleine basisscholen aan het budget Personeelsbeleid, waarbij onder kleine basisscholen wordt verstaan: minder dan 195 leerlingen (1 oktober T-1). Daarmee is dus nu beslist dat de bestaande regeling in feite onverkort wordt voortgezet, maar nu als onderdeel van het budget personeelsbeleid. Als gevolg daarvan zal het bedrag nu ook jaarlijks geindexeerd worden.

b.   Een extra groeiregeling voor cluster 4 scholen. Dit vanwege de robuuste groei die plaatsvindt bij scholen van cluster 4 (met name de ZMOK-scholen). Wanneer een (V)SO-school op 1 augustus T meer dan 10% is gegroeid – ten opzichte van het aantal leerlingen op 1 oktober T-1 of, wanneer de reguliere groeiregeling is toegepast, op 16 januari T – dan wordt voor de groei boven de 10% extra bekostiging toegekend. Deze bijzondere bekostiging wordt toegekend voor de periode augustus t/m december 2007 en laat de leerlingen op residentiële plaatsen buiten beschouwing. Vanaf 1 januari kan de (bestaande) groeiregeling worden toegepast die geldt voor groei per 1 oktober 2007.Het aantal leerlingen boven de 10% wordt naar rato toegerekend naar het SO en het VSO.

c.    De regeling omtrent de levering van de gewogen gemiddelde leeftijd is uitgebreid. Najaar 2006 is gebleken dat de opgave van de GGL vaak nog achterliep t.o.v. de werkelijkheid. Dat kwam vooral doordat kennelijk terugwerkende kracht-mutaties niet tijdig waren verwerkt. Die opgave moet voor 1 december plaatsvinden, maar in de praktijk betekent dit dat die opgave al ruim van te voren in een geautomatiseerd salarissysteem moet zijn ingevoerd. Voor bijvoorbeeld CASO geldt dat dit dan voor 10 november al moet zijn ingevoerd. Daarom is de regeling uitgebreid met de informatie dat voor de gegevenslevering van 1 december gebruik wordt gemaakt van de gegevens die in november in het salarissysteem zijn verwerkt.

In de rechterkolom naast dit artikel vindt u het document dat gedownload kan worden, met de complete tekst van de Regeling bekostiging personeel 07-08 zoals die op 1 augustus 2007 van toepassing is. Eveneens te downloaden is het Excel-bestand met alle actuele bedragen die voor de personele lumpsumbekostiging PO van toepassing zijn.

Sector-CAO
Doordat de onderhandelingen over de sector-CAO tussen de bonden en het ministerie nog geen resultaat hebben opgeleverd is het waarschijnlijk dat in de loop van het schooljaar 2007-2008 alsnog de bedragen zullen wijzigen. Een algemene salarismaatregel die wordt vastgesteld zal een fors effect hebben op de uitgaven van een bestuur en die moet daarom tijdig de verhoogde GPL ter beschikking hebben. Dat geldt uiteraard temeer als salarismaatregelen met terugwerkende kracht van toepassing worden verklaard. Wanneer die wijziging van de GPL zal plaatsvinden is volstrekt afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen en daar is momenteel geen zinnig woord over te melden. We houden u op de hoogte.

Informatie: Bé Keizer, tel.: 0348-405251, e-mail: bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen