Meer aandacht nodig voor goed bestuur

De Onderwijsraad pleit voor het opnemen van een scherpe omschrijving van de expertise die nodig is voor het besturen van onderwijs in de sectorale governancecodes. Ook de normatieve component van goed bestuur moet hierin een plek krijgen. Dit stelt de Onderwijsraad in het advies Publieke belangen dienen.

Onderwijsbesturen en raden van toezicht dienen zich aan de sectorale governancecodes te houden en een cultuur te ontwikkelen waarin het vanzelfsprekend is elkaar hierop aan te spreken. Deze maatregelen vergroten het besturend vermogen van onderwijsbesturen. Dit is volgens de Onderwijsraad nodig, omdat schoolbesturen niet alleen de verantwoordelijkheid dragen voor goed onderwijs binnen hun eigen instelling, maar ook voor het bredere publiek belang.

De raad wijst erop dat een aantal spraakmakende incidenten de kwetsbaarheden in de besturing van het onderwijs heeft laten zien en dat de maatschappelijke legitimiteit van onderwijsbesturen onder druk is komen te staan. Een voorbeeld dat de Onderwijsraad noemt, is het debacle bij onderwijskolos Amarantis. De bestuurscrisis bij de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs in Rotterdam noemt de raad niet, maar ook daar is het nodige misgegaan, waardoor het vertrouwen in het bestuur verloren ging.

In het aprilnummer van magazine School! staat een interview met Philip Geelkerken, de nieuwe algemeen bestuurder van de Stichting BOOR. Hij vertelt hoe het openbaar onderwijs in Rotterdam na de bestuurscrisis er weer bovenop kan komen.