Meer brede scholen met sport en cultuur

Het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod moet de komende jaren flink omhoog, zowel in het het primair als het voortgezet onderwijs. Daar zetten de staatssecretarissen van OCW en VWS op in met een oplopend budget voor de jaren 2008-2011. Om hoeveel geld het gaat, wordt op Prinsjesdag bekend gemaakt. Lees verder

Staatssecretaris Bussemaker van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en haar collega Dijksma van OCW willen met deze financiële impuls meer samenhang realiseren tussen brede scholen, sport en cultuur. Om dat te bereiken worden circa 2500 professionals ingezet op zogenaamde ‘combinatiefuncties’, die moeten zorgen voor een samenhangend aanbod. Het gaat dan bijvoorbeeld om vakleerkrachten en trainers die naschoolse sportactiviteiten organiseren op school of op een sportvereniging en die de verbinding moeten leggen tussen sportvereniging en onderwijs. Het kunnen ook brede school-coördinatoren zijn die de samenwerking tussen onderwijs, opvang, sport en cultuur tot stand brengen.

Om te beginnen wordt het geld ingezet in de 31 grootste gemeenten van Nederland, waarin ook alle 40 ‘krachtwijken’ liggen. In die achterstandswijken moet met voorrang een dekkend aanbod van brede scholen met sport- en cultuuraanbod komen. In de jaren 2009-2011 kunnen steeds meer gemeenten aanspraak maken op het budget. Het geld is ook bedoeld om sportverenigingen te versterken. Als eerste wordt een task force ingericht die de uitvoering van het plan moet ondersteunen.

Het uiteindelijke doel is voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren een rijke leeromgeving te creeren, waarin zij hun talenten en sociale vaardigheden optimaal kunnen ontplooien. ‘Met als belangrijkste uitkomst: meer kansen voor kinderen’, zo besluiten de beide staatssecretarissen hun brief aan de Tweede Kamer.