Meer diversiteit nodig voor allochtone pabo’ers

Veel allochtone studenten die met de pabo zijn gestopt, zeggen dat ze zich niet op de opleiding thuisvoelden. Ook geven ze aan dat ze slechts met moeite een stageplaats konden bemachtigen. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de Pabo?’ van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Lees verder

Het SBO liet onderzoek uitvoeren onder zowel autochtone als allochtone pabo-studenten die met hun opleiding zijn gestopt. Ook werden directeuren van basisscholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag geïnterviewd over hun ervaringen met allochtone pabo-stagiair(e)s. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Rotterdams Instituut voor Sociaalwetenschappelijk BeleidsOnderzoek (RISBO) van de Erasmus Universiteit.

De onderzoekers concluderen dat niet-westers allochtone pabo-studenten vaker ontevreden zijn over het klimaat op de opleiding. ‘Het gaat om een algemeen gevoel van thuis voelen, om sociale integratie, het gaat om congruentie tussen thuiscultuur en pabo-cultuur, en het gaat om ongelijkheid en discriminatie’, zo melden de onderzoekers.

Driekwart van de niet-westers allochtone pabo-studenten die met de opleiding zijn gestopt, zegt wel eens met ongelijkheid te maken hebben gehad. In het rapport staat dan ook de aanbeveling om op de pabo’s een ‘diversiteitvriendelijk’ klimaat te realiseren.

Begeleiding
Allochtone en autochtone studenten die met de pabo zijn gestopt, zijn in dezelfde mate ontevreden over de begeleiding. ‘Maar kwalitatief betere begeleiding zou extra gunstig kunnen werken voor allochtone studenten’, aldus de onderzoekers. De allochtone ex-studenten vinden ook de toegankelijkheid van de begeleiding slecht. Dat heeft onder meer te maken met slechte organisatie en onduidelijke eisen.

De onderzoekers vinden dat de gesprekken met de studieloopbaanbegeleider en de groepsbijeenkomsten rond begeleiding moeten worden geïntensiveerd. ‘Het gaat hierbij niet alleen om het aantal gesprekken, maar ook om de diepgang van de gesprekken. Dit kan gewaarborgd worden via trainingen, intervisie en/of coaching.’

Stages
Niet-westers allochtone ex-pabo’ers hebben langer en vaker gesolliciteerd naar een stageplaats dan autochtone studenten en ze zijn ook meer ontevreden over de begeleiding die ze tijdens hun stage kregen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de helft van de basisscholen weet dat andere scholen geen allochtone stagiaires willen. Het gaat hier vooral om moslima’s met een hoofddoekje. 

Ruim de helft van de allochtone ex-pabo’ers zegt wel eens tijdens de stage met ongelijkheid te maken hebben gehad. Ze klagen ook over een slechte verhouding met stagementoren en/of het team van de stageschool. Het gaat hier niet alleen om verschillen in omgang, maar ook om uitsluiting en een onprettige wijze waarop ze op de stageschool worden geconfronteerd met hun achtergrond of religie.

De belangrijkste aanbeveling op dit terrein vraagt om een cultuuromslag. ‘Het stagelopen voor allochtone studenten zou vergemakkelijkt worden als basisscholen verschillen als een verrijking zouden weten te bestempelen en meer kleur in de docententeams expliciet zouden nastreven.’

Klik hier voor het rapport ‘Waarom stoppen zoveel allochtone studenten met de Pabo?’.