Druk neemt toe doordat onderwijs meer moet doen

De drukte die leraren ervaren, hangt samen met het feit dat tegenwoordig meer van hen wordt verwacht dan vroeger het geval was. Dat staat in de beleidsreactie van minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW op een onderzoek naar beleefde regeldruk onder leraren.

‘Er worden meer en hogere eisen gesteld aan leraren, als gevolg van diverse maatschappelijke veranderingen. Ook de context waarbinnen leraren hun werk moeten doen, is aanmerkelijk complexer geworden’, zo schrijven Bussemaker en Dekker.

Zij melden vervolgens dat ‘enigszins zwart-wit gesteld’ de leraar voorheen ‘de koning in de klas (was) met als enige communicatiemomenten drie keer per jaar een lijstje met cijfers en een of twee ouderavonden; nu wordt een leraar geacht zich te houden aan tal van afspraken en regels. Ook moet hij zich over zijn werkwijze en resultaten verantwoorden, zowel intern als extern, aan ouders en andere externe partijen’.

Deze ontwikkelingen zijn volgens de minister en de staatssecretaris onomkeerbaar en vragen om ‘professionele leraren die op basis van eigen standaarden hun werk kunnen vormgeven’. Dit is volgens hen de reden waarom OCW ‘inzet op verdere professionalisering van leraren en schoolleiders en op verbetering van de opleiding van aankomende leraren’.

In hun beleidsreactie stippen Bussemaker en Dekker een aantal maatregelen aan om de meetbare en merkbare regeldruk op scholen en instellingen terug te dringen. Leraren en docenten zullen daar volgens hen eveneens effecten van merken. Ze noemen het schrappen van de landelijke indicatiestelling voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en voor het verkrijgen van een rugzak. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de regels voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs te verruimen en vereenvoudigen.