Meer geld nodig voor schoolboeken

Er is veel meer geld nodig om de schoolboeken voor het voortgezet onderwijs gratis te kunnen maken, dan het CDA denkt. Het gaat niet om 200 miljoen maar om 350 tot 400 miljoen euro per jaar. Dat zeggen VOS/ABB, de VO-raad en de educatieve uitgeverijen in een gezamenlijke notitie aan de Tweede Kamercommissie voor onderwijs. Zij willen niet dat scholen straks met verouderde schoolboeken werken omdat er niet genoeg budget is om ze tijdig te vervangen. Lees verder

De VO-raad, VOS/ABB en de educatieve uitgeverijen staan wel degelijk positief tegenover het kosteloos maken van leermiddelen voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en hun ouders.  De maatregel zal de ouders ontlasten en het kostenbewustzijn van scholen bevorderen. Bovendien worden scholen zo in staat gesteld om sneller en beter in te spelen op actuele ontwikkelingen in de samenleving. De organisaties stellen daarbij als voorwaarde dat scholen voldoende armslag krijgen om steeds actuele en innovatieve leermiddelen te kunnen inkopen.

Daarom is zeker tussen de 350 en 400 miljoen euro per jaar nodig. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan de € 200 miljoen waarover sommige politieke partijen spreken. De VO-Raad, VOS/ABB en de educatieve uitgeverijen baseren zich voor hun schatting van de kosten op een onderzoek van PricewaterhouseCoopers naar schoolkosten, uitgevoerd in opdracht van de minister van Onderwijs en in juni aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kamermeerderheid
Tijdens de Algemene Financiële Beschouwing in de Tweede Kamer bleek dat een kamermeerderheid (CDA, PvdA, SP en ChristenUnie) voorstander is van uitbreiding van de lumpsumfinanciering in het voortgezet onderwijs zodat ouders niet langer de kosten van leermiddelen dragen. In zijn reactie gaf het kabinet aan geen budget te hebben om deze maatregel al in het komende begrotingsjaar te realiseren. Het doorvoeren van de maatregel wordt derhalve overgelaten aan het volgende kabinet.  Het onderwerp zal deze week opnieuw aan de orde komen tijdens de begrotingsbehandeling.

VOS/ABB, de VO-raad en de educatieve uitgeverijen (verenigd in de GEU) wijzen nadrukkelijk op het belang van een zorgvuldige voorbereiding. “Voorkomen moet worden dat scholen in het voortgezet onderwijs hetzelfde lot treft als vele honderden scholen in het basisonderwijs waar wordt gewerkt met sterk verouderde leermiddelen”, aldus deze organisaties.. ‘Het bedrag dat scholen per leerling krijgen dient toereikend te zijn voor het regelmatig vervangen van leermiddelen én moet ruimte scheppen voor innovatie. Dat is cruciaal voor kwalitatief goed onderwijs”.

Het is niet reëel om te verwachten dat een oplossing kan worden betaald uit de bestaande onderwijsbudgetten. Als de Kamer scholen de nodige ruimte wil geven, moeten nieuwe duurzame bronnen worden aangeboord.  De drie organisaties roepen de politieke partijen met klem op erop toe te zien dat de scholen kunnen beschikken over een realistisch budget. 

Informatie: Ben Verheijen, 0348-405222, bverheijen@vosabb.nl