Meer kans voor verzelfstandiging dislocaties

Staatssecretaris Dijksma van OCW wil voor schoolbesturen de mogelijkheden verruimen om dislocaties in nieuwbouwwijken te verzelfstandigen. Op dit moment kan dat vaak niet door bestaande wettelijke bepalingen. Dijksma gaat in overleg met de besturenorganisaties, waaronder VOS/ABB, voorstellen maken om de wetgeving op dit punt aan te passen. Lees verder

Het stichten van zelfstandige basisscholen in met name nieuwbouwwijken is moeilijker geworden door strikte interpretatie van de wettelijke bepalingen op dit gebied.
De gemeente Leeuwarden heeft hierover geklaagd. Het gaat om de bepalingen van artikel 78 van de Wet primair onderwijs. 

De staatssecretaris heeft onlangs aan de Tweede Kamer bevestigd dat het departement kritischer is gaan kijken naar de (correcte) toepassing van de wettelijke bepalingen bij stichting van scholen, waaronder het bewuste artikel 78 WPO. Dit artikel bepaalt dat bij de berekening van het aantal leerlingen dat een openbare of een bijzondere school zal bezoeken, niet worden meegeteld leerlingen die wonen binnen redelijke afstand van een  school van de betreffende richting en voor wie op die school plaatsruimte aanwezig is.

De departementale auditdienst van OCW heeft geconstateerd dat er bij omzetting van een dislocatie in een zelfstandige school in principe sprake is van dubbele bekostiging, hetgeen niet de bedoeling van de wetgever is. Dit onbedoelde bekostigingseffect vormt de aanleiding voor de juiste toepassing van artikel 78 WPO op leerlingen van dislocaties. Deze toepassing komt er op neer dat leerlingen van dislocaties niet worden uitgezonderd van de werking van artikel 78 WPO. Deze (dwingendrechtelijke) wetsbepaling is daarmee ook op die leerlingen van toepassing, zodat die leerlingen niet mogen meetellen bij de berekening van het aantal leerlingen dat een nieuw te stichten school zal bezoeken. Daardoor zal de dislocatie onvoldoende leerlingen tellen om voor verzelfstandiging in aanmerking te komen.

Deze opvatting is overigens op 27 juni 2007 nog bevestigd door de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het door de gemeenteraad van Amersfoort aangetekende beroep tegen een besluit waarbij geen goedkeuring werd gegeven aan de in het plan van scholen 2007–2010 opgenomen stichting van de openbare basisschool “De Border”. Ook in dit geval betrof het een dislocatie in een nieuwbouwwijk die de gemeente wilde verzelfstandigen.

Staatssecretaris Dijksma heeft nu toegezegd een oplossing te zoeken voor dit probleem.

Informatie: Helpdesk 0348 405250 van 08.30 tot 12.30 uur; helpdesk@vosabb.nl.