Meer thuiszitters door bezuiniging passend onderwijs

Tijdens een overleg vorige maand in de Tweede Kamer werd duidelijk, dat het niet is gelukt om het aantal leerlingen dat zonder onderwijs thuiszit, fors te verlagen. De nieuwsbrief van het Infopunt Passend Onderwijs gaat onder meer op deze kwestie in. In dit kader is ook een artikel uit het VOS/ABB-magazine School! interessant. Lees verder

De minister wees er tijdens het overleg in de Kamer op dat de invoering van de zorgplicht in het nieuwe stelsel van passend onderwijs het aantal thuiszitters zal doen verminderen. Veel Kamerleden vroegen zich tijdens het overleg met de minister af hoe zich dat verhoudt met de bezuiniging op passend onderwijs. VOS/ABB wijst erop dat hier inderdaad sprake is van een ernstig probleem. Op zich is de zorgplicht een goed principe, omdat er vanuit het principe van de algemene toegankelijkheid van de scholen voor álle leerlingen goed onderwijs beschikbaar moet zijn. Maar het is ook helder dat het voor besturen met de bezuiniging op passend onderwijs wel erg lastig wordt om die garantiefunctie te vervullen.

Een artikel in het magazine School!, dat VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) gezamenlijk uitgeven, benadrukt het belang van een goede financiering van passend onderwijs om het aantal thuiszitters drastisch te verlagen of zelfs tot nul te reduceren. Het artikel gaat over een pilotproject van het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsverband IJssel en Lek.

Dankzij dit project voor het basisonderwijs zit in de regio waar dit samenwerkingsverband actief is, geen enkel kind meer zonder onderwijs thuis. Het proefproject wordt gezien als een ultiem voorbeeld van passend onderwijs, maar de financiering ervan loopt nog dit schooljaar af. Als er geen structureel geld komt om het project voort te zetten, bestaat de vrees dat er weer kinderen tussen wal en schip zullen vallen.

Klik hier voor de nieuwsbrief van het Infopunt Passend Onderwijs

Het artikel uit magazine School! kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Nog geen abonnement op magazine School! van VOS/ABB en VOO? Klik hier voor meer informatie.

Bijlagen