Meer zekerheid over scholenbouwplannen

Alle gemeenten hebben een handreiking gekregen voor de ontwikkeling van een integraal huisvestingsplan in combinatie met convenanten en budgetovereenkomsten. Hiermee kunnen huisvestingsplannen in samenwerking met schoolbesturen een meer formele status krijgen. Dat geeft schoolbesturen meer zekerheid over hun (ver)bouwplannen. Lees verder

De handreiking is gemaakt door de Vereniging Nederlandse Gemeenten en onlangs aan alle VNG-leden verstuurd. Het stuk geeft een aanzet tot het maken van – meerjarige – afspraken naast of in aanvulling op de verordening. Hiermee kan per gemeente een gezamenlijk beleid worden ontwikkeld en ook daadwerkelijk worden verankerd.

Niet alleen is het daardoor  mogelijk beter in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals de toenemende diversiteit in het onderwijs, de komst van de brede school en de kinderopvang, maar ook krijgen schoolbesturen hierdoor de rechtszekerheid dat eenmaal gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Zoals bekend hebben meerjarenhuisvestingsplan geen juridische basis in de bestaande regelgeving. De handreiking voorziet daar nu in. Enkele voorbeelden uit de praktijk laten duidelijk zien hoe het werkt.

De uitwerking
De handreiking is dan ook een stap in de goede richting. De uitwerking behoeft wel de nodige aandacht. Met name de vastlegging van de juridische status van het integraal huisvestingsplan, het opstellen van het convenant en de budgetovereenkomst vragen om een nauwkeurige invulling. Het is daarbij belangrijk om te komen tot goede afspraken tussen de gemeente en de schoolbesturen.

 De te volgen procedure, vooral de fase waarin de verschillende onderwerpen worden uitgewerkt en vastgesteld, luistert daarbij erg nauw. Te vaak wordt een dergelijk traject beïnvloed door het feit dat de meeste scholen graag zo snel mogelijk hun project gerealiseerd willen zien. VOS/ABB heeft hiermee inmiddels de nodige ervaring en weet uit ervaring dat het tijdspad het beste als laatste kan worden vastgelegd. 

Inventarisatie en prioritering
De beste procedure is de volgende. Na een inventarisering van de mogelijke projecten en een goede onderhoudsplanning worden de totale kosten vastgesteld. Een en ander gebeurt in een interactief proces, waarbij alle partijen betrokken zijn. Nadat het beschikbare budget is vastgesteld, kan ook worden bepaald over welke periode de uitvoering van de projecten plaatsvindt. Pas daarna wordt gesproken over de te hanteren prioritering. Ook daarvoor geldt dat de te hanteren prioriteiten in een of twee gezamenlijke sessies worden vastgesteld. Doordat nu voor alle besturen rechtszekerheid bestaat, wordt het voor besturen die qua prioritering pas later in de tijd aan bod komen, mogelijk  te kiezen voor voorfinanciering. Op deze manier wordt aan alle belangen recht gedaan.    

VOS/ABB kan het traject voor schoolbesturen begeleiden. Neem hiervoor contact op met Gertjan van Midden, 0348-405225, gvanmidden@vosabb.nl.