Meerjarenbegroting VO 2012 (15 mei 2012)

Met dit instrument kan elke school voor VO een complete financiële meerjarenbegroting maken, inclusief raming ontwikkeling balans. Lees verder

De update van deze versie houdt in:

Wijzigingen t.o.v. versie 20 okt. 2011:

 • de bijstelling van de GPL 2012 (met name als gevolg van inkorting carrièrepatroon en functiemix) is verwerkt
 • de salaristabellen i.v.m. inkorting schalen leraren zijn aangepast vanaf 1 jan. 2012
 • de bedragen rugzakken zijn bijgesteld
 • de toekenning rugzakgelden is gestopt per 1 aug. 2014 (gelden gaan naar SWV VO)
 • inkorting schalen verwerkt in bepaling regelnummer
 • bijstelling bedragen in diverse regelingen (o.a. zorgbeleid)
 • nieuwe regelingen toegevoegd (Prestatiebeloning, regeling bekostiging leerlingen tijdelijk buiten school, regeling VSV)
 • oude – nog geldige – regeling syndroom van Down
 • werking regelingen één jaar verlengd i.v.m. latere invoering passend onderwijs
 • formules in Dir gecorrigeerd voor schooljaar 2011-2012.
 • percentage WG-lasten verhoogd

Na invoer van de vereiste leerlingengegevens genereert het instrument de complete bekostiging. De aanvullende bekostigingsregelingen zijn – indien enigszins mogelijk – geautomatiseerd. Op grond van de personele gegevens, de opgave van de materiële lasten, de meerjaren onderhoudsplanning en het meerjaren investeringsplan wordt vervolgens de begroting compleet gemaakt.

Het instrument genereert tal van kengetallen en geeft die ook grafisch weer met het oog op de presentatie. Ook de kapitalisatiefactor wordt berekend evenals de signaleringsgrenzen.

Het instrument is gemaakt voor het jaar 2012 en de jaren daarna, met de vastgestelde bedragen voor de betreffende jaren, zoals die voorjaar 2012 bekend zijn. Eventuele latere wijzigingen van bedragen kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast.

Bij het instrument zit in een afzonderlijk werkblad een korte handleiding.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674 of, bij voorkeur, per e-mail: be.keizer@wxs.nl

Bijlagen