Meerjarenbegroting VO 2013 (5 december 2012)

Met dit instrument kan elke school voor VO een complete financiële meerjarenbegroting maken, inclusief raming ontwikkeling balans. Lees verder

De update van deze versie naar 2013 houdt in:

 • de bijstelling van de GPL 2012 en de opname van de GPL 2013
 • de budgettering van LWOO en PRO m.i.v. 1 januari 2013 is doorgevoerd met het onderscheid basis- en ondersteuningsbekostiging. De overgang van de ondersteuningsbekostiging van LWOO en PRO is voorlopig buiten beschouwing gebleven in afwachting van nadere besluitvorming daarover
 • de salaristabellen i.v.m. inkorting schalen leraren zijn aangepast voor 2012 en 2013
 • de bedragen rugzakken zijn bijgesteld
 • de toekenning rugzakgelden is gestopt per 1 aug. 2014 (gelden gaan naar SWV VO)
 • inkorting schalen verwerkt in bepaling regelnummer
 • bijstelling bedragen in diverse regelingen (o.a. zorgbeleid)
 • nieuwe regelingen toegevoegd (Prestatiebeloning, regeling bekostiging leerlingen tijdelijk  buiten school, regeling VSV)
 • oude – nog geldige – regeling syndroom van Down toegevoegd
 • werking regelingen aangepast i.v.m. invoering passend onderwijs per 1 augustus 2014
 • percentage WG-lasten verhoogd

Na invoer van de vereiste leerlingengegevens genereert het instrument de complete bekostiging. De aanvullende bekostigingsregelingen zijn – indien enigszins mogelijk – geautomatiseerd. Op grond van de personele gegevens, de opgave van de materiële lasten, de meerjaren onderhoudsplanning en het meerjaren investeringsplan wordt vervolgens de begroting compleet gemaakt.
Het instrument genereert tal van kengetallen en geeft die ook grafisch weer met het oog op de presentatie. Ook de kapitalisatiefactor wordt berekend evenals de signaleringsgrenzen.

Het instrument is gemaakt voor het jaar 2013 en de jaren daarna, met de vastgestelde bedragen voor de betreffende jaren, zoals die najaar 2012 bekend zijn. Eventuele latere wijzigingen van bedragen kunnen door de gebruiker zelf worden aangepast.

Bij het instrument zit in een afzonderlijk werkblad een korte handleiding.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674 of, bij voorkeur, per e-mail: be.keizer@wxs.nl