Meeste jeugdcriminaliteit onder leerlingen vso

Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs zijn nog steeds sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken. Dat blijkt uit de Monitor Jeugdcriminaliteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft voor de monitor onder andere het aantal 12- tot 18-jarigen verdachten naar hoogst gevolgde opleidingsniveau in kaart gebracht. Minderjarigen met voortgezet speciaal onderwijs als hoogste opleiding worden relatief het meest aangehouden. Ook mbo’ers komen vaak voor in de criminaliteitsstatistieken.

Het aantal havo- en vwo-leerlingen dat voor een misdrijf wordt aangehouden, is relatief klein. Dat geldt ook voor 12- en 13-jarige kinderen die nog niet aan het voortgezet onderwijs zijn begonnen.

Sociaal-economisch
Het CBS signaleert ook een hoog aandeel leerlingen uit gezinnen met weinig geld dat voor een misdrijf wordt opgepakt. Dat geldt ook voor jongeren die in een instelling wonen. Ook de gezinssamenstelling heeft invloed: kinderen uit gezinnen waarvan de ouders bij elkaar zijn worden minder vaak aangehouden dan kinderen uit eenoudergezinnen.

Tevens blijkt dat 12- tot 18-jarigen uit de (grote) steden oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken. Rotterdam springt er wat dat betreft uit. In de periode 2007-2011 werden daar 35 op de 1000 jongeren uit deze leeftijdscategorie aangehouden. Daarna volgen Den Haag (26), Amsterdam (22) en Utrecht (20).

Het CBS maakt in de statistieken ook een onderscheid naar afkomst. Vooral jongeren met een Marokkaanse of Antilliaanse/Arubaanse achtergrond worden aangehouden, gevolgd door de categorie ‘overige niet-westerse allochtonen’ en Turkse jongeren. Leerlingen met een westerse allochtone of een autochtone (Nederlandse) achtergrond komen in de criminaliteitsstatistieken relatief het minst voor.

Dalende trend
Uit de Monitor Jeugdcriminaliteit blijkt overigens een duidelijk dalende trend. In 2012 hield de politie 66.000 jongeren van 12 tot 25 jaar aan op verdenking van het plegen van minimaal één misdrijf. Dat was bijna eenderde minder dan in 2007. De daling was het grootst onder minderjarige verdachten.