Miljoenennota: Enveloppenmiddelen niet uitgekeerd

Het demissionaire kabinet meldt in de begrotingsplannen voor 2011 dat ‘de kern van het onderwijs’ bij de bezuinigingen wordt ontzien. Met deze opmerkingen, die overeenkomt met wat koningin Beatrix in de Troonrede zei, doelt het kabinet op de leerlingen en de leraren. Toch wordt er in wezen bezuinigd, omdat de zogenoemde enveloppenmiddelen van in totaal 235 miljoen euro in 2011 niet worden uitgekeerd. Lees verder

De OCW-enveloppenmiddelen zijn budgetten voor niet-structurele projecten in het onderwijs. Het lijkt er na een eerste interpretatie op dat het niet uitkeren van de enveloppenmiddelen ertoe zal leiden dat nieuwe, niet-structurele projecten geen financiering zullen krijgen, en dus niet van de grond zullen komen.

Uit contacten met het ministerie van OCW blijkt dat in het kader van passend onderwijs voor het schooljaar 2010-2011 de subsidies voor de smalle experimenten, stimuleringssubsidies en de subsidies voor samenwerkingsverbanden niet in gevaar komen. Het is nog niet duidelijk wat er in het schooljaar 2011-2012 met deze subsidies gebeurt.

Het uitblijven van de enveloppenmiddelen betekent voor het voortgezet onderwijs dat er volgend jaar 25 miljoen euro wordt bezuinigd op de maatschappelijke stages. Ook komt er in elk geval 2 miljoen euro minder beschikbaar voor zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs.

Het is uit de begrotingsplannen niet direct op te maken wat er gebeurt met andere bestaande trajecten, waarvoor een beschikking is afgegeven en die in 2011 doorlopen. Een voorbeeld van een traject dat in elk geval in 2011 zal blijven bestaan, is het terugdringen van het aantal zeer zwakke scholen. De vliegende brigades voor deze scholen blijven inzetbaar.

Geld van kinderopvang naar onderwijs
De plannen voor de onderwijsbegroting laten zien dat er fors wordt bezuinigd op de kinderopvang. Dit was al voor Prinsjesdag via de media uitgelekt. Hier gaat het in 2011 om een bedrag van 230 miljoen euro. Ook in 2012 zal er worden bezuinigd op de kinderopvang, maar het is nog niet bekend hoeveel.

Een deel van het geld dat wordt bespaard op de kinderopvang, zal worden gebruikt om de groei van het aantal leerlingen in het onderwijs te betalen. In feite komt het erop neer dat geld van ouders die kinderen in de (buitenschoolse) opvang hebben, wordt doorgesluisd naar de scholen. Daarmee dragen deze ouders fors bij aan het onderwijs van hun eigen en andere kinderen.

LeerKracht blijft overeind
De stimuleringsmaatregelen uit het Actieplan LeerKracht blijven overeind. Deze maatregelen zijn bedoeld voor een verdere professionalisering van het onderwijspersoneel, met als doel om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het gaat in 2011 om een bedrag van 688 miljoen euro.

Het lerarentekort zal de komende jaren minder groot worden. Oorzaken van de verwachte afname zijn volgens het kabinet extra investeringen in het beroep van leraar, zoals hierboven genoemd, in combinatie met de economische recessie, waardoor meer mensen voor een baan in het onderwijs kiezen.

Zwakke scholen
Onder het kopje onderwijskwaliteit meldt het kabinet dat taal en rekenen speerpunt van beleid blijven. In het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden is volgend jaar 120 euro beschikbaar voor voorschoolse educatie.

Ook het tegengaan van schooluitval blijft prioriteit. Het aantal voortijdig schoolverlaters moet in 2012 ruim zijn gehalveerd tot 35.000.

Meer berichtgeving volgt!
Dit is een eerste analyse van de OCW-begroting voor 2011. De verschillende beleidsmedewerkers van VOS/ABB zullen de begrotingsplannen op hun specialismen nader interpreteren. Houdt u de berichtgeving op de VOS/ABB-website in de gaten!

Klik hier voor de integrale begroting van OCW.

In de rechterkolom staat een bericht van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), waarin onder meer de reactie van VOS/ABB wordt vermeld.

Bijlagen