Minister: ‘Fusietoets verzachten niet nodig’

Het is vooralsnog niet nodig om de gevolgen van de Fusietoets te verzachten voor schoolbesturen in krimpgebieden. Dat zegt demissionair minister Van Bijsterveldt (OCW) in antwoord op Kamervragen van de PvdA-ers Dijsselbloem en Van Dekken. Tegelijkertijd houdt de minister een mogelijkheid open om de Wet fusietoets in het onderwijs wellicht volgend jaar aan te passen. Lees verder

De twee Kamerleden hadden de minister geattendeerd op problemen van scholen in krimpgebieden, die door middel van een fusie willen anticiperen op een verwachte terugloop van het aantal leerlingen. De Fusietoets, die op 1 oktober 2011 in werking is getreden, blijkt dat proces in de praktijk te vertragen.

Van Bijsterveldt erkent dat schoolbesturen de Fusietoets als een belemmering ervaren. 'Ze vinden het een extra procedurele stap aan het einde van het fusietraject, die een verlenging van de doorlooptijd oplevert en onzekerheid geeft over de uitkomst van een proces waar jarenlang energie in is gestoken', aldus de minister. Ze kondigt aan dat 'nog dit jaar' wordt bezien of deze signalen moeten leiden tot aanpassing van de beleidsregel. Vooralsnog is dat niet aan de orde: ze wacht daarvoor op de resultaten van het inmiddels gestarte interdepartementaal beleidsonderzoek 'Bekostiging funderend onderwijs bij dalende leerlingenaantallen'. Dit onderzoek is naar verwachting in het voorjaar van 2013 afgerond.

In haar antwoord op de Kamervragen meldt de minister verder dat tot toe nu toe vrijwel alle fusieaanvragen zijn goedgekeurd. Van één fusieplan moest een neiuwe aanvraag ingediend worden. In totaal zijn er 14 fusieaanvragen vanuit krimpgebieden ingediend: 13 uit het primair onderwijs en één uit het voortgezet onderwijs. Op grond van de Wet fusietoets moeten deze fusies tegenwoordig door de rijksoverheid worden beoordeeld. Doel daarvan is borging van de continuïteit en variatie van het onderwijsaanbod, borging van de kwaliteit van onderwijs en de beperkte omvang van financiële middelen. In het primair onderwijs krijgen fuserende scholen een financiële tegemoetkoming.

VOS/ABB is altijd al tegen de fusietoets geweest. Al ver voor de invoering daarvan, in 2009, heeft VOS/ABB gewaarschuwd dat deze wet te rigide is. Toen al heeft de vereniging per brief voorgesteld om in de Wet fusietoets een mogelijkheid open te houden om van de regeling af te kunnen wijken als daar goede redenen voor zijn. Zie de artikelen in de rechterkolom hiernaast.

De volledige beantwoording van de Kamervragen kunt u downloaden uit de rechterkolom hiernaast.

Bijlagen