Minister: geen doordecentralisatie huisvestingsgeld

Facultatieve doordecentralisatie van onderwijshuisvestingsbudgetten, zoals de Tweede Kamer wil, zit er in de huidige regeerperiode niet in. Volgens minister Marja van Bijsterveldt van OCW zal de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hier niet mee akkoord gaan, omdat er in het bestuursakkoord met de VNG geen afspraken over zijn gemaakt. Lees verder

De Tweede Kamer steunt de PVV in een oproep om schoolbesturen die dat willen en kunnen, de beschikking te geven over hun onderwijshuisvestingsbudget. Nu loopt dat geld nog via de gemeenten, die het ongeoormerkt uit het Gemeentefonds krijgen.

De politieke wens om de schoolbesturen in de gelegenheid te stellen zelf hun onderwijshuisvestingsbudgetten te beheren, komt voort uit de constatering dat de gemeenten per jaar gemiddeld 400 miljoen euro uit die budgetten aan andere zaken besteden of op de plank laten liggen.

De minister erkende donderdag in de Tweede Kamer, tijdens de behandeling van de OCW-begroting, dat het onwenselijk is dat er gemeenten zijn die huisvestingsmiddelen voor andere doelen gebruiken. ‘Maar op dit moment worden er geen mogelijkheden gezien om daarin verandering te brengen. Over verdergaande doordecentralisatie van de middelen heeft het kabinet in het bestuursakkoord met de VNG geen afspraken gemaakt. Met een verdere inperking van de gemeentelijke autonomie zal de VNG niet instemmen’, aldus de minister.