Minister moet zorgtrajecten beter bekostigen

Minister Van der Hoeven van OCW moet eindelijk eens de trajecten voor zorgleerlingen op een solide wijze financieren. Dit geldt zowel voor WSNS als voor de zorgtrajecten in het VMBO. Dit is een van de reacties van VOS/ABB op de rapporten ‘Weer samen naar school; zorgleerlingen in het basisonderwijs’ en ‘Zorgleerlingen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’ van de Algemene Rekenkamer. Lees verder

Intern begeleiders
Uit het rapport komt duidelijk naar voren dat de 5%-norm die het ministerie hanteert voor zorgleerlingen in het primair onderwijs, bij lange na niet tegemoet komt aan de behoefte. De basisscholen stellen voor gemiddeld 20% van hun leerlingen een zorgplan op. 

VOS/ABB ziet in de discrepantie tussen de percentages aanleiding tot een herhaalde oproep aan de minister. Het voorstel is een inhaaloperatie uit te voeren. De minister zou hiervoor intern begeleiders moeten inzetten. De inzet van IB’ers zou elk jaar met 0,2 fte moeten worden verhoogd, zodat na vijf jaar elke school beschikt over 1 fte voor ondersteuning van zorgleerlingen. Dit kost naar schatting 350 miljoen euro per jaar.

De Algemene Rekenkamer constateert ook dat veel geldstromen voor zorgleerlingen door elkaar lopen. In de dagelijkse praktijk is het op veel scholen al zo dat middelen voor WSNS, het wegwerken van onderwijsachterstanden en klassenverkleining integraal worden ingezet. Kortom: eenmaal binnen gaat het niet-geoormerkte geld meestal op de grote hoop. VOS/ABB stelt aan het ministerie voor de verschillende potjes om te zetten in één zorgbudget.

Een andere belangrijke constatering van de Algemene Rekenkamer is dat scholen aanlopen tegen de druk van de ‘gemiddelde standaard’. VOS/ABB deelt deze zorg. Het is algemeen geaccepteerd, en ook VOS/ABB probeert dit al lange tijd onder de aandacht te brengen, dat de gemiddelde leerling niet bestaat. Externe drang en dwang van het Cito en de inspectie kan dan ook niet aan de orde zijn.

Zorgcoördinatoren

VOS/ABB is blij dat nu ook de Algemene Rekenkamer aangeeft dat de overgang van het primair onderwijs naar het VMBO meer aandacht verdient. De minister zal over dit onderwerp de Onderwijsraad om advies vragen. VOS/ABB en de Rekenkamer kunnen elkaar ook vinden als het gaat om de verdere professionalisering van leerkrachten. Ook dit facet verdient meer aandacht, en dus meer geld.

De Rekenkamer en VOS/ABB vinden beide dat er ook meer middelen moeten naar adequate huisvesting van het VMBO, bijvoorbeeld  in de vorm van praktijklokalen. OCW moet bovendien meer aandacht besteden aan contacten met zorginstanties buiten het onderwijs. De Rekenkamer stelt voor dat de scholen daar case managers voor inzetten. VOS/ABB ziet hier een rol weggelegd voor de al bestaande zorgcoördinatoren. Het is belangrijk hen structureel in de formatie op te nemen.

Flexibiliteit

De Algemene Rekenkamer heeft tot slot veel aandacht voor voortijdige schooluitval en afstroom. VOS/ABB vindt dat de scholen meer vrijheid moeten krijgen om flexibel en met schooleigen trajecten leerlingen tot een startkwalificatie te leiden. Voorbeelden hiervan zijn het werken met kernteams, leerwerktrajecten en examinering op verschillende niveaus per vakgebied (zowel hoger als lager).

Informatie: Henk Keesenberg, 0348-405226 hkeesenberg@vosabb.nl

Zie ook de website van de Algemene Rekenkamer