Minister: onderwijskwaliteit begint met goede managers

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW heeft woensdag in het Kamerdebat over het Actieplan Beter Presteren het belang van goed management benadrukt. ‘Goed management, goed leiderschap: daar begint het mee in het onderwijs’, aldus de minister. VOS/ABB is het hier van harte mee eens en gaat ervan uit dat Van Bijsterveldt kwaliteitsverbetering van het management financieel mogelijk maakt, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Lees verder

De uitspraak van de minister in het Kamerdebat over de vereiste kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs is opmerkelijk, gezien de eerdere bezuiniging op het budget voor bestuur en management (B&M) in het primair onderwijs.

Door toenmalig staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW werd opgemerkt dat de kwaliteit van het het primaire proces niet zou worden geraakt als er op bestuur en management werd gekort. VOS/ABB verzette zich daar tegen, omdat de redenering van Dijksma kant noch wal sloeg. Het verzet was te vergeefs: de Tweede Kamer ging akkoord met de korting op het budget B&M, die in wezen een greep van de staatssecretaris in de lumpsum van het primair onderwijs was.

Het is verheugend, vindt VOS/ABB, om te constateren dat minister Van Bijsterveldt het voor de kwaliteit van het onderwijs wél cruciaal acht dat het management van goede kwaliteit is. VOS/ABB dringt er daarom bij de minister op aan hier ook in financieel opzicht voldoende oog voor te hebben, zowel in het primair als voortgezet onderwijs. In wezen geeft de minister zelf een prima argument om de korting op B&M in het primair onderwijs terug te draaien en om de financiële ruimte ook in het voortgezet onderwijs meer dan voldoende te handhaven.

Brede functie van onderwijs
In het Kamerdebat over het Actieplan Beter Presteren kwam ook de toenemende nadruk van het kabinet op de economische functie van het onderwijs aan bod. Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks zei dat scholen niet moeten worden gezien als leerfabrieken die producten afleveren. VOS/ABB uitte onlangs samen met collega-organisaties een soortgelijke reactie, omdat het onderwijs naast een economische ook een essentiële sociaal-maatschappelijke functie heeft.

Klaver uitte ook zijn zorgen over de grotere rol die toetsen in het onderwijs zijn gaan spelen. Hij wees op het gevaar van learning to the test. CDA-Kamerlid Jack Biskop, partijgenoot van Van Bijsterveldt, benadrukte dat het onderwijs van toetsen alleen niet beter wordt. De minister reageerde hierop door te zeggen dat de toetscultuur in haar ogen niet is doorgeslagen.

Verzuurde Elias
VVD-Kamerlid Ton Elias suggereerde in het Kamerdebat dat het onderwijs onvoldoende wil zou hebben om de kwaliteit te verbeteren. Een grote zak met geld is niet de oplossing, aldus Elias in een enigszins verzuurde reactie, het is volgens hem eerst nodig om beter te willen presteren.