Minister positief over vmbo-voorstellen

Het aantal verplichte sectorvakken in het vmbo moet worden teruggebracht tot één. De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) moet op dit punt worden veranderd. Minister Maria van der Hoeven van OCW kan zich vinden in dit plan en andere voorstellen van de Adviesgroep vmbo. Lees verder

In haar beleidsreactie op de rapportage ‘Voortvarend vmbo, samen koersen op bewegingsruimte’ schrijft de minister dat het goed is dat vmbo-leerlingen extra keuzeruimte krijgen als er nog maar één sectorvak verplicht is. Voorwaarde is wel, vindt Van der Hoeven, dat er moet worden gekozen tussen een aantal vakken die relevant zijn voor de doorstroom. Ze zal het voorstel verder uitwerken met de onderwijsorganisaties.

De minister stelt ook voor om niet meer de Inspectie van het Onderwijs maar het bevoegd gezag te laten bepalen of een leerling kan doorstromen van de gemengde leerweg van het vmbo naar het havo. De inspectie geeft volgens Van der Hoeven aan dat dit goed past bij de nieuwe bestuurlijke verhoudingen.  Deze voorgestelde wijziging vereist een aanpassing van het Inrichtingsbesluit VO.

In haar reactie geeft de minister voorts aan dat zij de scholen wat betreft de voorzieningenplanning meer vrijheid wil geven. Het aantal regels moet ook op dit vlak zoveel mogelijk worden teruggebracht. Dit vereist eveneens een wijziging van de WVO.

In de loop van volgend jaar zal de Adviesgroep vmbo een volgende rapportage uitbrengen over de vergroting van de beleidsruimte voor scholen ten aanzien van beroepsgerichte programma’s. De minister zal daar dan weer op reageren.

De beleidsreactie zoals de minister die naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat in de rechterkolom naast dit bericht.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl

Bijlagen