Minister schuift segregatieprobleem door naar gemeenten

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW schuift de verantwoordelijkheid voor het al of niet mengen van leerlingenpopulaties af naar de gemeenten. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen van de SP. Lees verder

SP-Kamerlid Manja Smits had vragen gesteld aan de minister naar aanleiding van een onderzoek naar de effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Utrecht. Uit dat onderzoek kwam onder meer naar voren dat het mengen van kinderen met verschillende sociale en culturele achtergronden goed is voor de ontwikkeling van leerlingen met een achterstand.

Smits wilde van Van Bijsterveldt weten wat haar reactie is op deze constatering van de onderzoekers. De minister gaf eerder al te kennen geen heil meer te zien in maatregelen om leerlingenpopulaties gemengd te maken. Ze steekt daar dan ook geen geld meer in. Ze legt nu in haar antwoorden op de Kamervragen de verantwoordelijkheid voor al of niet mengen ondubbelzinnig bij de gemeenten, zonder dat ze zelf nog iets op dit vlak wil doen.

‘Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het vve-beleid, ook op het punt van de mate waarin zij het wenselijk vinden al dan niet gemengde groepen te bevorderen. (…) Daarnaast is het aan gemeenten om te bepalen of zij regels stellen aan de samenstelling van de groepen’, aldus Van Bijsterveldt.

VOS/ABB vindt het buitengewoon kwalijk dat de minister zich niet verantwoordelijk toont voor de sociaal-maatschappelijke en pedagogisch-didactische voordelen die verbonden zijn aan het meer gemengd maken van leerlingenpopulaties. In feite komt het erop neer dat zij het wel best vindt dat er in gemengde wijken gesegregeerde witte en zwarte scholen bestaan.

Klik hier voor de antwoorden van minister Van Bijsterveldt op de vragen van SP-Kamerlid Manja Smits.