Minister stuurt scholen weer met kluitje in het riet

Uit recente antwoorden van minister Marja van Bijsterveldt van OCW op Kamervragen blijkt dat zij de schoolbesturen in het primair onderwijs laat opdraaien voor alle negatieve gevolgen van de kabinetsbezuinigingen. Lees verder

De Tweede Kamerleden Jeroen Dijsselbloem en Metin Çelik van de PvdA hadden de minister vragen gesteld naar aanleiding van berichten over onder meer de toenemende gemiddelde groepsgrootte in het primair onderwijs, de achterblijvende vergoeding voor de materiële instandhouding en de bezuiniging op passend onderwijs.

De antwoorden van de minister kunnen in één zin worden samengevat: het zijn de schoolbesturen die verantwoordelijk zijn voor de besteding van hun geld. Daarmee sluit Van Bijsterveldt moedwillig haar ogen voor de zich opstapelende problemen waar veel besturen in het prmair onderwijs mee te kampen hebben. Het onderwijs zou de situatie schromelijk overdrijven, zo valt uit haar antwoorden af te leiden. De gevolgen van de bezuinigingen vallen volgens haar reuze mee.

Zo zegt zij over het wegslopen van het budget voor bestuur en management uit de lumpsumbekostiging, dat dit slechts 2 procent van de bekostiging betreft. Dat hoeft volgens haar niet te leiden tot grotere groepen, maar als besturen daarvoor kiezen, zij ze daar volgens haar vrij in. De realiteit leert echter dat de B&M-bezuiniging, waar VOS/ABB in 2009 fel tegen protesteerde, direct gevolgen heeft voor de gemiddelde groepsgrootte, omdat de meeste besturen niet meer op de post B&M kunnen bezuinigen. Als ze dat wel zouden doen, zou de continuïteit van het onderwijs in gevaar komen.

Over de al jaren achterblijvende vergoeding voor materiële instandhouding schrijft de minister dat er slechts een geringe afwijking is tussen de bekostiging en de feitelijke uitgaven. Het is daarom volgens haar niet nodig om de vergoeding te verhogen. Ook deze uitspraken staan  haaks op de realiteit. Over de gevolgen van de komende bezuiniging op passend onderwijs maakt de minister zich evenmin zorgen: het reguliere onderwijs wordt volgens haar ontzien en leraren worden bijgeschoold om goed met verschillen tussen leerlingen om te gaan.

Klik hier voor de antwoorden van minister Van Bijsterveldt.