Minister wil boost geven aan ouderbetrokkenheid

Educatief partnerschap is essentieel voor goed onderwijs. Dit heeft minister Marja van Bijsterveldt van OCW woensdag benadrukt in een overleg met de Tweede Kamer. Beleidsmedewerker Simone Baalhuis van VOS/ABB heeft het debat gevolgd. Lees verder

De minister wees tijdens het overleg in de Tweede Kamer op de gezamenlijke rol die leerlingen, ouders en de school hebben om het onderwijs tot een succes te maken. Ze zei ook dat de scholen zelf het belangrijk vinden om ouders op een positieve wijze bij het onderwijs te betrekken. Ouderbetrokkenheid is volgens haar van belang voor de ontwikkeling van de maatschappij als geheel.

In het debat kwam de rol van de medezeggenschapsraad (MR) aan bod. De minister wees op de recente evaluatie van de Wet medezggenschap op scholen (WMS), waaruit blijkt dat medezeggenschap op bijna alle scholen goed functioneert. In reactie op een opmerking van PvdA-Kamerlid Metin Çelik, die stelde dat er voor MR’s geen budget beschikbaar is, wees de minister op het bestaan van een faciliteitenregeling.

In het debat werd ook gesproken over ouderbetrokkenheid bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE). De PVV’er Harm Beertema zei dat ouders zelf voor VVE moeten gaan betalen, omdat zij er verantwoordelijk voor zijn dat hun kinderen met voldoende kennis van het Nederlands de school ingaan. De minister is het met de PVV eens dat van ouders een bijdrage aan VVE wordt gevraagd. Het zijn echter de gemeenten die daar volgens haar over gaan.

Van Bijsterveldt wil ouderbetrokkenheid dit jaar een boost geven. in de jaren daarna moeten de scholen en ouders het volgens haar zelf oppakken, waarbij zij erop wees dat niet alles in regels hoeft te worden vastgelegd. Ook is het niet nodig, zo zei de minister, dat er voor alle initiatieven op het gebied van educatief partnerschap geld beschikbaar wordt gesteld.