Minister wil gesprek over bezuinigingen

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW zal in overleg treden met schoolbesturen die door de bezuinigingen op het primair onderwijs ‘daadwerkelijk problemen’ ervaren. Dat schrijft ze in een brief aan twee schoolbesturen uit het zuiden van het land. Lees verder

Het bij VOS/ABB aangesloten bestuur Prodas met scholen voor primair onderwijs in de Brabantse plaatsen Deurne, Asten en Someren en het samenwerkingsbestuur Kerobei met scholen in Venlo en omgeving stuurden in december een brief aan Van Bijsterveldt. In deze brief stond dat als gevolg van de bezuinigingen de continuïteit van de onderwijskwaliteit in het geding gaat komen.

De twee organisaties wezen onder meer op de bezuiniging van ruim 90 miljoen euro op het budget voor bestuur en management (B&M). VOS/ABB tekende vorig jaar na Prinsjesdag, toen deze bezuiniging op het primair onderwijs bekend werd, direct bezwaar aan bij de toenmalige staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW en de Tweede Kamer. Dit kon echter niet voorkomen dat deze bezuiniging door een meerderheid van de Kamer werd geaccepteerd.

In de brief aan Prodas en Kerobei herhaalt Van Bijsterveldt dat de korting op het budget B&M noodzakelijk was vanwege de verzwakte financiële positie van de rijksoverheid. De minister schrijft in de brief aan Prodas en Kerobei ook dat de bezuiniging vorig jaar gering was in verhouding tot het totale budget voor primair onderwijs. Daarom mag het volgens haar redelijkerwijs geen probleem zijn om de negatieve gevolgen goed op te vangen.

Van Bijsterveldt gaat tevens in op de bezuinigingen die door het huidige kabinet worden doorgevoerd. Volgens haar wordt het onderwijs zoveel mogelijk ontzien. Ze wijst erop dat tegenover bezuinigingen ook investeringen ‘van vergelijkbare omvang’ staan om de onderwijskwaliteit te verhogen. 

De minister schrijft echter ook dat ze niet alleen van de twee schoolbesturen in het zuiden van het land, maar ook van andere besturen hoort dat de bezuinigingen tot problemen leiden. Hierbij noemt ze de achterblijvende personele en materiële bekostiging. Ze zegt in de brief toe met die besturen in gesprek te gaan die ‘daadwerkelijk problemen’ ervaren.

Bovendien kondigt ze aan dat er een informatiepunt komt waar besturen en medezeggenschapsraden met vragen over financiën  terecht kunnen. Ook wijst de minister erop dat wordt ingezet op meer financiële deskundigheid binnen schoolbesturen. Opmerkelijk is dat deze deskundigheidsbevordering mogelijk werd gemaakt door het budget B&M dat inmiddels is wegbezuinigd, maar dat verband legt Van Bijsterveldt niet.

De betrokken besturen benadrukken dat zij juist door hun financiële deskundigheid goed in beeld hebben kunnen brengen wat er op hen afkomt.

De brief van de minister staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen