Ministerraad stemt in met minder toezicht

De ministerraad is, zoals werd verwacht, akkoord gegaan met het voorstel van minister Ronald Plasterk van OCW om het toezicht van de Inspectie van het Onderwijs te verminderen. Lees verder

Plasterk wil een nieuwe vorm van toezicht invoeren die volgens hem effectiever en sneller is en op termijn zou zorgen voor minder administratieve last voor de scholen. De inspectie gaat volgens het plan, dat nog door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd, alleen nog maar langs bij ‘risicoscholen’ en niet meer bij scholen die het goed doen.

De inspectie maakt een risicoanalyse op basis van onderwijsopbrengsten, documentatie van besturen en scholen, signalen en uitkomsten van eerder onderzoek. De ervaringen van belanghebbenden, zoals ouders, leerlingen en gemeenten, tellen ook mee. Het aanspreekpunt van de inspectie is het bestuur, omdat dat formeel verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs in een school.

In het najaar begint de inspectie met de risicoanalyse van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De inspectie zal met alle besturen een gesprek voeren over de mate waarin zij hun scholen gaan onderzoeken.

Minder vragen
Voor het basisonderwijs geldt dat voorlopig alle scholen nog door de inspectie worden bezocht. Wel wordt ook hier volgens het voorstel van Plasterk winst geboekt met het terugdringen van de toezichtlast, door bijvoorbeeld het aantal schriftelijke vragen aan scholen te beperken. De inspectie gaat daarnaast meer met onaangekondigde bezoeken werken om daarmee het effect van het toezicht te vergroten.

Het nieuwe toezichtstelsel komt onder meer voort uit een evaluatie van de Wet op het Onderwijstoezicht, waaruit volgens de minister blijkt dat selectiviteit en proportionaliteit goede uitgangspunten zijn om het toezicht vorm te geven. In de loop van 2008 zal het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) bij de Tweede Kamer worden ingediend.

In de rechterkolom van dit bericht kunt u een recent commentaar over deze kwestie aanklikken, waarin Joop Vlaanderen van VOS/ABB uitlegt waarom de nieuwe vorm van toezicht te vroeg komt.

In de rechterkolom staat ook de beleidsreactie van minister Ronald Plasterk van OCW op de evaluatie van de WOT.

Informatie: Sicco Baas, 0348-405231, shbaas@vosabb.nl

Bijlagen