Monitor verbetertrajecten: meer onderwijskwaliteit

Het gaat de goede kant op met de kwaliteit van het taallees- en rekenonderwijs. Dat blijkt uit de ‘Monitor verbetertrajecten taal en rekenen’ over de schooljaren 2008-2009 en 2009-2010. Lees verder

De Inspectie van het Onderwijs meldt dat basisscholen die deelnemen aan de taallees- en rekenverbetertrajecten, hun resultaten op het gebied van begrijpend lezen en rekenen hebben verbeterd. Voor technisch lezen zijn er echter geen eenduidige conclusies te trekken.

De inspectie volgt de resultaten van de verbetertrajecten op basis van vragenlijsten die door deelnemende scholen worden ingevuld. In de monitor rapporteert de inspectie over de gegevens van reguliere basisscholen uit de vragenlijsten die ingevuld zijn in schooljaar 2008/2009 en 2009/2010. De resultaten van beide jaren worden met elkaar vergeleken.

Klik hier voor de ‘Monitor verbetertrajecten taal en rekenen’.