Naar een brede ambitie

Wat is belangrijk om kinderen te leren? Alleen de cognitieve kant -taal en rekenen- of heeft het onderwijs een bredere maatschappelijke functie? Lees verder

Als ik de actieplannen van het kabinet lees, voor meer kwaliteit in het primair en voortgezet onderwijs, dan springen daar ambities en excellentie wat betreft taal en rekenen uit. Als we onze ambities alleen hierop toespitsen, vrees ik dat we taalwonders en rekenrobots opleiden, zonder aandacht voor de samenleving.

In het ambitieplan wordt excellentie ook in één adem genoemd met de erkenning van de talenten van hoogbegaafde leerlingen. Dit suggereert dat hoogbegaafdheid een voorwaarde is voor excellentie. In mijn ogen gaat het erom dat het onderwijs de talenten van àlle leerlingen optimaal weet te ontwikkelen en benutten. Niet alleen leerlingen met een Cito-score van minimaal 545 zijn potentiële toppers. Dat zijn ook leerlingen die bijvoorbeeld uitblinken als sporter, automonteur of verzorger.

Wie de actieplannen goed leest, ziet dat het kabinet de brede maatschappelijke opdracht van het onderwijs weliswaar erkent, maar dat het op dit gebied geen enkele ambitie stelt. Ook als Nederland internationale wordt vergeleken, zoomt het kabinet alleen in op de cognitieve kant. Dat is onvoldoende, want uit internationaal onderzoek blijkt ook dat Nederlandse leerlingen op burgerschapscompetenties matig en op sommige punten zelfs laag scoren.

Ik vind dat deze zorgwekkende resultaten voor het kabinet aanleiding moeten zijn om de ambities ook op dit gebied aan te scherpen. Uiteraard is goede kennis over taal en rekenen een belangrijke voorwaarde om te kunnen functioneren in de samenleving, maar daarmee zijn we er nog niet. Ambities van leerkrachten om te werken aan burgerschapscompetenties zijn ook cruciaal.

In dit kader zie ik een heldere opdracht voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Scholen die de kernwaarden onderschrijven, die VOS/ABB samen met de leden heeft opgesteld, hebben niet alleen de volle aandacht voor cognitieve excellentie, maar ook voor wederzijds respect, waarden en normen, levensbeschouwing en godsdienst. De openbare school is van en voor de samenleving, wat betekent dat die brede ambitie voor excellentie er moet zijn.

Ritske van der Veen, directeur VOS/ABB