Niet geïndiceerd, soms toch bekostiging

Het is toch mogelijk bekostiging te krijgen voor niet-geïndiceerde leerlingen, die op een nevenvestiging-zorg onderwijs volgen. Dat kan via een ‘smal’ regionaal arrangement, zo heeft het ministerie van OCW laten weten. Lees verder

Op een nevenvestiging-zorg kunnen formeel alleen die leerlingen onderwijs volgen, die via de Regionale verwijzingscommissie (RVC) een lwoo-indicatie hebben verkregen. In de praktijk komt het voor dat een RVC of PCL adviseert om bepaalde leerlingen, die niet aan de vereisten voor de indicatie voldoen, maar wel extra zorg behoeven, toch op de nevenvestiging-zorg te plaatsen. Dit vanwege de daar aanwezige expertise en het specifieke zorgklimaat. Deze leerlingen worden echter door OCW – omdat ze er formeel niet mogen zitten – niet als zodanig bekostigd.

VOS/ABB heeft samen  met de andere organisaties voor bestuur en management het afgelopen jaar sterk bij OCW bepleit hiervoor een oplossing te vinden. Het departement was gevoelig voor dit pleidooi, dacht na over een oplossing, maar berichtte uiteindelijk afgelopen zomer hiervoor geen sluitende regeling te kunnen maken.

Opmerkelijk genoeg is OCW er nu toch nog in geslaagd een opzet te bedenken, die er op neerkomt dat de desbetreffende groep leerlingen op de nevenvestiging-zorg toch meegeteld wordt in de reguliere bekostiging van de school. Dat kan als de scholen van het betrokken samenwerkingsverband een regionaal arrangement sluiten, dat beperkt blijft tot één onderwerp, namelijk de plaatsing van niet-geïndiceerde leerlingen op de nevenvestiging-zorg. Dit is een ‘smal’ arrangement.

Als de minister een dergelijk arrangement goedkeurt, komen de desbetreffende leerlingen vanaf 1 augustus 2006 voor de reguliere bekostiging in aanmerking. Het departement heeft een publicatie over dit ‘smalle’ regionale arrangement gemaakt. Deze publicatie kunt u aanklikken in de rechterkolom naast dit bericht. 

Informatie: Klaas te Bos, tel. 0348-405227, ntebos@vosabb.nl

Bijlagen