Nieuwe rekeninstrumenten in VOS/ABB-Toolbox

De Toolbox van VOS/ABB is geactualisserd met twee nieuwe rekeninstrumenten en een handreiking. Lees verder

In de map ‘Basisschool’ is het instrument Fusieregeling 2012-2013 opgenomen. Deze nieuwe regeling zal worden opgenomen in de regeling bekostiging 2012/2013, die in april zal worden gepubliceerd. Hierop vooruitlopend is het instrument fusieregeling aangepast.

Let op: omdat de regeling nog niet is gepubliceerd, betreft het nog een concept-model. De in het model gehanteerde bedragen zijn gebaseerd op de bekostigingsgegevens van oktober 2011 voor het schooljaar 2011-2012.

Toetsingskader
In de map ‘Primair onderwijs’ is het Toetsingskader verantwoording financiën opgenomen. Dit model gaat uit van de principes en uitgangspunten, zoals die zijn geformuleerd in het rapport van de Commissie-Don. 

Bij het model hoort de Handreiking verantwoording van financiën.