Nog groter tekort bij openbaar onderwijs Rotterdam

Het openbaar onderwijs in Rotterdam heeft het jaar 2012 afgesloten met een negatief resultaat dat nog groter is dan al werd gevreesd. In het jaarverslag van de Stichting BOOR staat een tekort vermeld van 12,5 miljoen euro.

BOOR had in 2012 gerekend op een tekort van 1,5 miljoen euro. In februari stond in de rapportage van de toen inmiddels vertrokken bewindvoerder Hans van der Vlist dat het tekort circa 7 miljoen euro zou zijn. Nu de verantwoordingsstukken van BOOR zijn verstuurd aan de gemeente Rotterdam, blijkt het tekort nog groter: 12,5 miljoen euro.

De belangrijkste oorzaak van het gapende financiële gat is volgens BOOR ‘het feit dat er onvoldoende sturing mogelijk is gebleken op het behalen van financiële resultaten’. Dit werd bemoeilijkt door onder andere het ontbreken van betrouwbare managementinformatie en dito tussentijdse financiële rapportages. ‘De overschrijdingen zijn met name ontstaan op het gebied van personeel, inhuur van derden, huisvestingskosten en opleidingskosten’, aldus BOOR.

Te voorzichtig en te ambitieus…
Uit de reality check op de haalbaarheid van de begroting 2013 blijkt dat die op onderdelen ‘voorzichtig’ is geweest, met name aan de inkomstenzijde. Bovendien was een aantal taakstellingen te ambitieus om geheel te realiseren zonder aanvullende maatregelen. In de afgelopen periode zijn volgens BOOR acties in gang gezet, waardoor het resultaat beter moet uitpakken dan de nu berekende prognose. Hiermee doelt het bestuur op ingrijpende bezuinigingen.

Uitgangspunt bij de bezuinigingen is, zo meldt BOOR, om het primaire proces ongemoeid te laten. Dit moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de scholen wordt gewaarborgd. ‘Het betekent wel dat het werk met minder mensen gedaan moet worden. Het aantal leerlingen per leerkracht zal licht stijgen. Het blijft echter ruim onder de norm die ten grondslag ligt aan de berekening van de bekostiging van het ministerie’, aldus BOOR.

Het bestuur meldt dat personeelsleden met een vast contract niet zullen worden ontslagen. Werknemers met een in- en doorstroomregeling verliezen wel hun baan, omdat de gemeente Rotterdam de bekostiging van deze mensen stopzet.

Naar verwachting zal het bedrijfsresultaat van BOOR ook in 2013 negatief zijn. Pas daarna zal er naar verwachting weer in zwarte cijfers geschreven kunnen worden.

Wim Blok…
De chaos bij BOOR is ontstaan onder het vorige bestuur onder leiding van Wim Blok. In mei vorig jaar werd bekend dat hij niet meer te handhaven was. Sinds 1 oktober werkt hij niet meer voor het openbaar onderwijs in Rotterdam. Sinds januari is oud-directeur Philip Geelkerken van VOS/ABB algemeen bestuurder van BOOR. Huub van Blijswijk, die van Lucas Onderwijs in Den Haag afkomstig is, begint op 1 augustus als voorzitter van het dagelijks bestuur van BOOR. Het nieuwe bestuur moet de rommel die Wim Blok heeft achtergelaten opruimen.

In het februarinummer van magazine School! staat een interview met Philip Geelkerken.