Nog steeds te weinig geld voor CAO PO

Overleg tussen de Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (WvPO) en het ministerie van OCW heeft er niet toe geleid dat het tekort in de financiering van de salaris-cao op korte termijn door de minister wordt weggewerkt. Wel heeft OCW toegezegd dat eventuele meevallers binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte bestemd zijn voor het terugdringen van het tekort. Lees verder

Begin oktober bereikten de minister van OCW en de centrales voor onderwijspersoneel overeenstemming over de salarisontwikkeling in het primair onderwijs voor de periode 2007-2009. Dit akkoord werd begin november omgezet in een definitief cao-akkoord.

De WvPO gaf toen aan tevreden te zijn met de afgesproken salarisontwikkeling, maar liet ook weten zich zorgen te maken over de betaalbaarheid van het akkoord. Een gedeelte van de totale loonsverhoging van 6,9 procent moet worden betaald uit de bestaande budgetten van de schoolbesturen in het primair onderwijs.

Het gedeelte dat voor rekening van de schoolbesturen komt, bedraagt 0,40 procent van de overeengekomen 6,9 procent. Het gaat dan landelijk om ongeveer 25 miljoen euro.  Het is de bedoeling dat de werkgevers in het primair onderwijs dit bedrag ‘terugverdienen’ door een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden te schrappen uit de CAO PO. Met het schrappen van enkele vormen van betaald bijzonder verlof is in onze visie vooralsnog slechts een gedeelte (ongeveer 0,05 procent) van het tekort terugverdiend.

Eind december vond overleg plaats tussen de WvPO en OCW. Het ministerie gaf toen aan dat – evenals in de CAO Rijk – in de CAO PO een bijdrage van de sector wordt verwacht. Daarom zijn met centrales afspraken gemaakt over versobering van het bijzonder verlof en over een evenwichtig leeftijdsbewust personeelsbeleid . OCW erkent echter dat de opbrengst van de maatregel bijzonder verlof onvoldoende is om de bijdrage van 0,4 procent te dekken.

Tegelijkertijd liet OCW weten geen additionele  middelen beschikbaar te kunnen stellen om het tekort (in één keer) aan te zuiveren, omdat de financiering van het Actieplan LeerKracht van Nederland hoge prioriteit heeft. Wel is afgesproken dat eventuele financiële meevallers binnen de beschikbare arbeidsvoorwaardenruimte kunnen worden gebruikt om het tekort terug te dringen.

Het bestuur van de WvPO heeft aangeven dat het resterende tekort van 20 miljoen wordt meegewogen bij te maken afspraken in het kader van het Actieplan LeerKracht en de komende CAO PO. Het streven van de WvPO blijft er dus op gericht het tekort op zo kort mogelijke termijn aan te zuiveren. Dat dit geen gemakkelijke opgave is, behoeft geen toelichting. Wij zullen u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl