Normen aangepast: kinderen mogen geluid maken

Het geluid van spelende kinderen bij basisscholen en kinderdagverblijven valt vanaf 1 januari 2010 in principe niet meer onder de bepalingen van het zogenoemde activiteitenbesluit. Dit betekent dat omwonenden geen procedures meer kunnen aanspannen als zij vinden dat er bijvoorbeeld op het schoolplein te veel lawaai wordt gemaakt. Dat meldt het ministerie van VROM. Lees verder

De Tweede Kamer vindt dat de regels moeten worden aangepast in het belang van de maatschappelijke rol van basisscholen en kinderdagverblijven. De Kamer reageert daarmee op de wens van minister Jacqueline Cramer van VROM. De aanpassing volgt op een aantal procedures van omwonenden van scholen en kinderdagverblijven.

In het activiteitenbesluit, waar het hier om gaat, zijn de geluidsnormen voor instellingen vastgelegd. Op dit moment zijn alleen regels vastgelegd voor het stemgeluid van personen op een terrein van een inrichting, zoals basisscholen en kinderdagverblijven, als dit wordt omsloten door bebouwing. Bij een niet-omsloten buitenterrein wordt nu al een uitzondering gemaakt voor stemgeluid.

In de nieuwe regelgeving wordt nu ook een uitzondering gemaakt voor álle schoolpleinen en terreinen bij kinderdagverblijven. Het stemgeluid op deze plekken mag dan in alle gevallen (dus bij omsloten én andere buitenterreinen) buiten beschouwing worden gelaten.

Dit geldt overigens niet de hele dag. Bij basisonderwijs wordt een uitzondering gemaakt voor de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een uur na beëindiging van het onderwijs. Bij kinderdagverblijven geldt de uitzondering tijdens openingstijden.

Een van de kwesties die tot de maatregel van de Tweede Kamer hebben geleid, speelde in Heemstede. Daar waren de buren vanwege vermeende geluidsoverlast een procedure begonnen tegen de openbare Crayenesterschool. VOS/ABB gaf juridische ondersteuning aan deze school.

In het maartnummer Over Onderwijs van dit jaar stond een artikel over de situatie rond de Crayenesterschool. Klik hier om het artikel te lezen.