OAB: wat houdt het in?

Een aantal leerlingen in het basis – en voortgezet onderwijs heeft te maken met een onderwijsachterstand. Om de kansen op een optimale schoolloopbaan te verhogen zet de overheid verschillende instrumenten in. De laatste jaren bestond dit vooral uit de gewichtenregeling in het basisonderwijs en het Landelijk Beleidskader en het verplichte onderwijsachterstandenplan voor gemeenten. Het kabinet Balkenende II heeft geoordeeld dat dit niet voldoende zoden aan de dijk heeft gezet en heeft een ingrijpende wijziging ingevoerd. Dit heeft geresulteerd in het zgn. nieuwe onderwijsachterstandenbeleid. Hoe ziet dit eruit? Daar gaat dit artikel over. Lees verder

Scholen worden geconfronteerd met allochtone en autochtone leerlingen die bij de entree in het basisonderwijs te maken hebben met een grote achterstand. Ongeveer 200.000 allochtone kinderen hebben op het moment dat zij op de basisschool binnenkomen een taal- en/of ontwikkelingsachterstand van ongeveer twee jaar. Bij 200.000 autochtone kinderen is die achterstand ongeveer een jaar. Dit kan verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de verdere schoolloopbaan en de latere maatschappelijke carrière van deze kinderen.

Uitgangspunten
Daarom is het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid meer gericht op het zo vroeg mogelijk en effectief aanpakken van achterstanden. Scholen en gemeenten zijn de uitvoerders van het beleid. De uitgangspunten van het onderwijsachterstandenbeleid zijn:

  • de taken en verantwoordelijkheden worden zo efficiënt en effectief mogelijk belegd bij schoolbesturen en gemeenten;
  • bij de toedeling van middelen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de feitelijke achterstand van leerlingen;
  • er is meer aandacht voor de bestrijding van onderwijsachterstanden bij autochtone achterstandsleerlingen;
  • bij scholen dient het accent te liggen op het vroegtijdig opsporen en aanpakken van achterstanden.

Doelstellingen
Om dit te bewerkstelligen ligt de nadruk op de voor – en vroegschoolse educatie en de totstandkoming van schakelklassen. Het kabinet heeft twee doelstellingen gesteld:

  • Op 1 augustus 2010 neemt op landelijk niveau 70 % van de totale populatie van doelgroepkinderen deel aan voorschoolse educatie;
  • Op 1 augustus 2010 hebben landelijk 36.000 leerlingen deelgenomen aan een schakelklas.

Informatie naar onderwerp
Het onderwijsachterstandenbeleid houdt in de in – en uitvoering van een groot aantal maatregelen. Daarnaast stelt de wetgeving allerlei voorwaarden en het ziet op de bekostiging.
Hieronder treft u een groot aantal onderwerpen ofwel trefwoorden aan, waarmee u wordt doorgelinkt naar de betreffende uitgebreide informatie. 

Rol en positie schoolbestuur
Rol en positie gemeente
Verplicht overleg schoolbesturen en gemeente
Voor – en vroegschoolse educatie
Schakelklassen
Bekostiging en verantwoording schoolbesturen
Bekostiging en verantwoording gemeenten
Grotestedenbeleid
Evaluatie en monitoring
Administratieve lasten
Publicaties wetgeving