OCW: Genoeg aandacht voor ouderbetrokkenheid vve

Er is voldoende aandacht voor de betrokkenheid van ouders bij voor- en vroegschoolse educatie (vve). Dat staat in een reactie van waarnemend minister André Rouvoet van OCW op een brief van het Nederlands Jeugdinstituut. Lees verder

De brief van het NJi ging over de ouderbetrokkenheid bij vve-programma’s. Het NJi stelde in die brief dat het ministerie daarop moet sturen door alleen gebruik te maken van vve-programma’s waarin ouderbetrokkenheid is opgenomen.

Rouvoet meldt nu dat alle brede programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie ondersteuning of activiteiten bevatten om ouders een actieve rol te geven bij de ontwikkeling van hun kind. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de wijze waarop peuterspeelzalen en kindercentra ouders informeren en betrekken bij vve.

De waarnemend minister wijst er voorts op dat er maatregelen zijn genomen om instellingen te stimuleren en te ondersteunen bij het betrekken van ouders bij de ontwikkeling van hun jonge kinderen. Daarbij verwijst Rouvoet naar de brochure Stappenplan optimalisering ouderbetrokkenheid in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Ook merkt hij op het scholingsaanbod van Vversterk is uitgebreid met twee modules ouderbetrokkenheid. Daarnaast wordt onderzocht of het nodig is om gemeenten te verplichten om ouders van vve-kinderen taallessen aan te bieden.