OCW hakt vele tientallen miljoenen aan subsidies weg

Met eufemistische ambtenarentermen als ‘focus op beleidsprioriteiten’, ‘efficiencykorting’ en ‘vereenvoudiging bekostiging’ heeft het kabinet bekendgemaakt dat het in de komende periode jaarlijks 243 miljoen euro aan onderwijssubsidies schrapt. De operatie moet in 2015 zijn afgerond. Lees verder

Veel subsidies verdwijnen helemaal. Dat is bijvoorbeeld het geval met de subsidie van 500.000 euro voor het versterken van het financieel management in het primair onderwijs. Op de totale bezuiniging is dit een relatief klein bedrag, maar het effect van het schrappen ervan zal groot zijn. Zeker in het licht van bevindingen van de commissie-Don, die aandringt op meer financiële deskundigheid binnen schoolbesturen.

Andere relatief geringe subsidies die verdwijnen, zijn die voor het project ‘Gezonde school’ (100.000 euro), de PO-Raad (tevens 100.000 euro) en het Service Centrum Scholenbouw (500.000 euro). De ruim 4,1 miljoen euro subsidie voor de tussenschoolse opvang in het primair onderwijs verdwijnt ook volledig. Dat geldt eveneens voor de subsidie van 1,6 miljoen euro voor projecten om segregatie in het onderwijs tegen te gaan.

Van de ruim 30 miljoen euro rijkssubsidie voor conciërges in het primair onderwijs wordt 11 miljoen euro geschrapt. Dit komt extra hard aan, omdat ook tal van gemeenten de subsidies voor schoolconciërges schrappen of van plan zijn dat te doen. Er wordt gevreesd voor een ontslaggolf onder conciërges.

Verder haalt het kabinet opnieuw een fors bedrag uit de algemene lumpsumfinanciering. Het gaat om 20 miljoen euro niet-geoormerkt geld, in principe bedoeld voor ondersteuning door belangenorganisaties.

Meer informatie staat het document ‘Herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies’ van het ministerie van OCW, dat u kunt downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen