OCW laat los, sector neemt verantwoordelijkheid

Met de Beleidsnotitie Governance zijn het ministerie van Onderwijs en de scholen een stap dichter bij een volwassen onderlinge relatie. Terugtreden waar mogelijk, ingrijpen waar nodig, zegt OCW. Daar is VOS/ABB blij mee. Lees verder

De beleidsnotitie van de minister vloeit voort uit het advies

Degelijk Onderwijsbestuur dat de Onderwijsraad in december van het

afgelopen jaar uitbracht. Dit advies benadrukte dat de schoolbesturen

goed intern toezicht moesten organiseren in het kader van de vergroting

van de autonomie van de besturen. Transparantie staat daarbij voorop.

VOS/ABB vindt het dan ook een goede zaak dat de minister dit advies

overneemt.

Zoals bekend heeft VOS/ABB eerder dit jaar de Code Goed

Onderwijsbestuur opgesteld, waarin de taakverdeling van alle

betrokkenen helder zijn vastgelegd. Een van de aspecten die in onze

code naar voren komen, is goed intern toezicht op maat. Wij vinden het

dan ook een goede ontwikkeling dat de minister zich bij onze visie

aansluit.

Openbaar en bijzonder

Een ander belangrijk punt is dat de minister aangeeft dat het

openbaar én bijzonder onderwijs in dezelfde mate aan de buitenwereld

verantwoording moeten afleggen. VOS/ABB wijst er al jaren op dat

onderwijs een publieke zaak is, gefinancierd met publiek geld. Voor

zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs moeten dan ook dezelfde

regels gelden.

Een ander voorbeeld dat aantoont dat VOS/ABB en de andere

onderwijsorganisaties hun verantwoordelijkheid nemen, is het plan van

aanpak dat wij in het project Q*Primair hebben opgesteld voor slecht

presterende scholen. Het plan van aanpak moet er toe leiden dat deze

scholen kwalitatief beter gaan presteren.

De minister kan namelijk, zo staat in de beleidsnotitie, in

uiterste gevallen toch nog bestuurlijk ingrijpen. De sector moet er

uiteraard voor zorgen dat het zo ver niet komt. Dit is in het belang

van de leerlingen, die recht hebben op goed onderwijs. Maar tijdig

ingrijpen door de sector is ook van belang voor de leerkrachten. Als

OCW er in het uiterste geval toe overgaat de geldkraan dicht te

draaien, staan per slot van rekening hun banen op het spel.

Geen hindernissen

Het is te hopen dat nu de beleidsnotitie naar de Tweede Kamer is

gestuurd, de parlementariërs na het zomerreces de beleidsnotitie op

waarde weten te schatten. Nu de overheid en de onderwijssector op weg

zijn naar een onderlinge relatie waarin zelfstandigheid, maatwerk en

respect vooropstaan, hopen wij dat de politiek geen hindernissen

opwerpt.