OCW trekt aan de bel over islamitische besturen

Veel islamitische schoolbesturen sjoemelen met overheidsgeld. Bovendien houdt de helft van deze besturen zich niet aan de regels voor medezeggenschap. Dat meldt het ministerie van OCW. Lees verder

‘De algemene conclusie is dat het islamitisch onderwijs ernstige problemen heeft’, zo schrijven de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer. De problemen doen zich ook voor bij de kwaliteit van het onderwijs op veel islamitische scholen. ‘De geconstateerde tekortkomingen vragen om actie vanuit de rijksoverheid’, zo staat in de brief aan de Kamer. De staatssecretarissen baseren hun bevindingen op het inspectierapport ‘Bestuurlijke praktijken in het islamitisch onderwijs’. 

OCW stelt een aantal maatregelen voor. Zo komt er bij een aantal islamitische scholen intensiever inspectietoezicht. Bovendien wordt onderzocht of er bij islamitische schoolbesturen overheidsgeld kan worden teruggevorderd. Als er sprake is van strafbare feiten, zal het ministerie aangifte doen tegen bestuursleden. In zeer ernstige gevallen zal desnoods via de rechter worden afgedwongen dat bestuurders worden ontslagen, zoals al is gebeurd bij de Stichting Islamitische Scholen Helmond.

Als islamitische schoolbesturen weigeren om de regels voor medezeggenschap na te leven, zoals de huidige praktijk in veel gevallen uitwijst, zal desnoods via de Inspectie worden afgedwongen dat dit alsnog gebeurt.

Het ministerie heeft de PO-Raad en VO-raad  gevraagd met een advies te komen over de verbetering van de bestuurlijke kwaliteit van het islamitisch onderwijs. Een van de voorstellen is om islamitische schoolbesturen te koppelen aan andere besturen in de regio om de kwaliteit van bestuur, onderwijs en medezeggenschap te verbeteren.

Klik hier voor de brief van de staatssecretarissen

Klik hier voor het inspectierapport