Omgangskunde: afspraken over lesbevoegdheid vmbo

Staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW komt met een wetsvoorstel om werknemers met een diploma van de hbo-studie Omgangskunde een lesbevoegdheid te geven voor het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in het vmbo en het praktijkonderwijs. Lees verder

Sinds de inwerkingtreding van de Wet beroepen in het onderwijs (Wet BIO) in augustus 2006 bestaat onduidelijkheid over de vraag of een diploma Omgangskunde voldoende is om les te geven in het voortgezet onderwijs. Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de hogescholen hebben hierover overleg gevoerd.

De conclusie is dat degenen die na 1 augustus 2006 hun diploma Omgangskunde hebben behaald, geen bevoegdheid hebben om les te geven in het voortgezet onderwijs. Dit was voor staatssecretaris Zijlstra reden om met vier hogescholen tot een oplossing voor dit probleem te komen.

Er zijn vier afspraken gemaakt:

  1. Zijlstra dient een wetsvoorstel in, zodat de specifieke groep studenten benoembaar wordt als leraar voor het onderwijs in tien vakken aan uitsluitend voor lwoo geïndiceerde leerlingen in het vmbo en in het praktijkonderwijs. Voorwaarde is wel dat deze studenten aanvullende scholing met goed gevolg afronden. Als het parlement met deze wetswijziging instemt, is hun benoembaarheid gelijk aan de benoembaarheid die verbonden is aan de getuigschriften van de opleiding leraar Omgangskunde die tussen 1 juni 2004 en 1 augustus 2006 zijn afgegeven. Het is vervolgens aan de werkgevers om te beoordelen of zij deze leraren benoemen;
  2. Het gaat om de studenten Omgangskunde van de Hogeschool Utrecht, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Fontys Hogescholen en de Hogeschool Leiden die tot en met het studiejaar 2011-2012 aan de opleiding zijn begonnen en na 1 augustus 2006 hun diploma hebben behaald of nog zullen behalen;
  3. Zij krijgen deze bevoegdheid slechts nadat zij aanvullende scholing hebben gevolgd. De hogescholen zullen deze aanvullende scholing kosteloos aanbieden en ook eventuele andere kosten betalen, bijvoorbeeld voortvloeiend uit de langstudeerdersmaatregel. De duur is circa een halfjaar in deeltijd;
  4. Voor de toekomst heeft Zijlstra afspraken gemaakt met de hogescholen over de voorlichting over de studie Omgangskunde. De hogescholen zullen voortaan duidelijk vermelden tot welke bevoegdheid de opleiding leidt en wat het arbeidsmarktperspectief is voor personen met die bevoegdheid.

Gedurende de voorbereiding en parlementaire behandeling van de voorgestelde wetswijziging, zijn de leraren Omgangskunde uit deze groep formeel nog niet benoembaar. Om te voorkomen dat deze leraren tot die tijd niet aangesteld kunnen worden, heeft staatssecretaris Zijlstra het voornemen om, vooruitlopend op de totstandkoming en inwerkingtreding van de wetswijziging, af te zien van handhaving op dit punt.

Leraren Omgangskunde kunnen dus wel worden aangesteld, maar zij zullen vóór 1 september 2016 alsnog de aanvullende scholing met goed gevolg moeten afronden om wettelijk benoembaar te worden.

Klik hier voor de brief die staatssecretaris Zijlstra over dit onderwerp aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl