Laatste dislocaties nú omzetten

Scholen in het voortgezet onderwijs die nog een dislocatie hebben, moeten vóór 1 november een aanvraag indienen om deze dislocatie om te zetten in een (tijdelijke) nevenvestiging. Latere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen, zo meldt DUO. Dat is belangrijk want per 1 augustus vervalt de bekostiging van leerlingen op vo-dislocaties. Lees verder

Al sinds 1 augustus 2008 is de dislocatie niet meer in de wet- en regelgeving is opgenomen. Toch bestaan er nog enkele tientallen (van de oorspronkelijk 200) in het voortgezet onderwijs. Voor 1 augustus 2013 moeten ze allemaal zijn beëindigd. Dit heeft te maken met de modernisering en vereenvoudiging van de voorzieningenplanning.

Een aanvraag voor omzetting van een dislocatie kan via dit aanvraagformulier worden ingediend. Stuur het digitaal of per post aan DUO, afdeling OND/ODS.

Als de aanvraag niet op tijd is ingediend, wordt de dislocatie automatisch in de Basisregistratie Installingen (BRIN) beëindigd. Dat komt er geen bekostiging meer voor de leerlingen op die dislocatie. Het is ook niet toegestaan om leerlingen op een andere (wel bekostigde) vestiging in te schrijven dan die waar zij feitelijk onderwijs volgen.

Zie ook de beleidsregel ‘bekostiging als (tijdelijke) nevenvestiging van dislocaties VO.

De aanvraagtermijn geldt ook als een school in een Regionaal Plan onderwijsvoorzieningen een dislocatie omzet in een nevenvestiging. Zie de toelichting op de artikelen 2 en 3 van de beleidsregel.

Bij omzetting van een dislocatie op minder dan 3 kilometer van de hoofd- of nevenvestiging, kan worden volstaan met een aanvulling op een bestaand RPO. In dat geval moet wel een goedkeurende verklaring van de gemeente bij de aanvulling op het RPO worden meegestuurd. Onthoudt de gemeente haar goedkeuring, dan kan de dislocatie alleen worden omgezet naar een tijdelijke nevenvestiging. Deze kan worden aangevraagd op basis van de betreffende beleidsregel.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

.