Omzetting dislocaties in nevenvestigingen

De nieuwe planningswet in het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus jongstleden in werking is getreden, kent het instituut ‘dislocatie’ niet meer. Sinds die datum kunnen geen nieuwe dislocaties worden gevormd. De op 1 augustus 2008 bestaande dislocaties moeten binnen vijf jaar worden omgezet in een (tijdelijke) nevenvestiging. Vindt die omzetting niet plaats, dan worden de leerlingen van de dislocatie vanaf 1 augustus 2013 niet meer bekostigd! Lees verder

De minister moet toestemming verlenen aan de omzetting van een dislocatie in een (tijdelijke) nevenvestiging. Een dergelijke omzetting vindt jaarlijks plaats op 1 augustus. De eerste mogelijkheid daartoe is 1 augustus 2009. Scholen die deze eerste omzettingsdatum willen benutten moeten vóór 1 maart 2009 een aanvraag bij CFI indienen. De school kan daarvoor gebruikmaken van een standaardformulier van CFI.

Spelregels voor de omzetting van een dislocatie in een (tijdelijke) nevenvestiging zijn opgenomen in de recent verschenen Beleidsregel bekostiging als nevenvestiging of als tijdelijke nevenvestiging van dislocaties voortgezet onderwijs.

Bij de beleidsregel op de website van CFI zit de Bijlage berekening leerlingverlies en het aanvraagformulier.

Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl