Onbevoegde leraren volgens nieuwe CAO VO

Ook al geldt de nieuwe CAO VO formeel nog niet, toch krijgt de Helpdesk van VOS/ABB al vragen over de CAO-afspraken. Het gaat met name om de bepaling dat een onbevoegde leraar die zijn bevoegdheid haalt, onmiddellijk wordt benoemd voor onbepaalde tijd. Lees verder

De CAO-tekst voor 2011-2012 is in principe klaar, maar dient nog een formeel akkoord van de partijen te krijgen alvorens de CAO aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt gestuurd ter aanmelding. Als de aanmelding voldoet aan de vereisten, verstuurt het ministerie van SZW binnen twee weken een kennisgeving van ontvangst (kvo). Dan zal de CAO VO 2011-2012 met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2011 gelden.

In deze nieuwe CAO VO zijn afspraken vastgelegd over het terugdringen van het aantal onbevoegde leraren. Een van die afspraken, in artikel 8.a/b.3 lid 6, luidt:

‘Onmiddellijk na het behalen van een wettelijke onderwijsbevoegdheid wordt de leraar benoemd voor onbepaalde tijd in de bij zijn functie behorende schaal’.

Over de praktische uitwerking van deze bepaling krijgen wij al vragen.

Studieplan
De bepaling is er voor de onbevoegde leraar die samen met zijn nieuwe werkgever een studieplan opzet en uitvoert om zijn onderwijsbevoegdheid te halen. De termijn daarvoor is doorgaans langer dan een (school)jaar en na het behalen zal de werkgever al een duidelijk beeld hebben van de wijze waarop betrokkene zijn werkzaamheden als leraar uitvoert. Bij het behalen van de bevoegdheid kan dan niet meer worden aangevoerd dat eerst nog een proefaanstelling/-benoeming dient te volgen. De leraar krijgt daarom een aanstelling/benoeming voor onbepaalde tijd zodra de bevoegdheid wordt behaald.

Echter, denkbaar is de situatie dat een onbevoegde leraar wordt aangesteld per 1 augustus van enig schooljaar en de verwachting is dat op 1 oktober van dat schooljaar de bevoegdheid wordt gehaald. Wanneer het schooljaar dan start op 5 september zou de werknemer op grond van bovenstaande bepaling al na vier weken voor onbepaalde tijd in dienst treden. Een goede beoordeling van iemands kwaliteiten kan dan meestal nog niet plaatsvinden (laat staan de hiermee gepaard gaande formaliteiten). De bepaling kan op deze wijze een belemmering vormen voor het aanstellen van bijna afgestudeerde leraren.

Bedoeling
Ons inziens is de bewuste bepaling voor onbevoegde leraren niet bedoeld voor een dergelijk geval. Het behalen van de bevoegdheid is dan slechts een kwestie van tijd, het gaat dan alleen nog om de laatste handelingen voor het diploma. Er zal ook geen sprake zijn van een tussen werkgever en werknemer opgezet studieplan zoals is opgenomen in artikel 8.a/b.3 lid 2. Een aanstelling/benoeming op grond van artikel 8.a/b.2 lid 2 ligt dan meer in de rede. Werkgever en werknemer maken in dat geval afspraken over een aanstelling/benoeming voor bepaalde tijd en de grond daarvoor. Voorts kunnen er afspraken gemaakt worden over de laatste periode voor het behalen van de bevoegdheid.

Waar de scheidslijn ligt of de aanstelling/benoeming van een onbevoegde leraar onder artikel 8.a/b.3 dient te vallen, is niet in zijn algemeenheid aan te geven en zal per geval moeten worden beoordeeld. Het vorenstaande klemt te meer nu de betreffende CAO-bepaling een geheel nieuwe bepaling is en er nog geen jurisprudentie over ontwikkeld is.

Contact
Indien u als werkgever twijfelt of een andere grond voor de aanstelling/benoeming meer recht doet aan de situatie dan aanstelling/benoeming op grond van onbevoegdheid, kunt u contact opnemen met onze Helpdesk. De medewerkers van de Helpdesk kunnen u adviseren bij het maken van een weloverwogen keuze.

De Helpdesk is bereikbaar via e-mail op het adres helpdesk@vosabb.nl en telefonisch via 0348-405250.